R71512
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Apuntalaments i estintolaments: Metodologia, càlcul i pràctica (en línia)

Àrea Building School

Descripció

Aquest curs es realitza a la plataforma d'e-learning Area Building School.
El descompte, en aquest curs, per col·legiats/des de Col·legis d'Arquitectura Tècnica és d'un 40%.

Objectiu

  • Conèixer els diferents tipus d’apuntalaments que hi ha, tant en edificis existents, com durant la construcció d’edificis de nova planta.
  • Adquirir els coneixements de càlcul per a dimensionar i dissenyar els apuntalaments.
  • Adquirir els coneixements per a dissenyar i planificar adequadament el procés d’execució material dels apuntalaments, de forma que es pugui dirigir competentment intervencions d’apuntalament.
  • Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics de diagnosi i terapèutica d’edificis existents, per als casos en que s’han d’apuntalar edificis amb lesions estructurals.
  • Adquirir els criteris i habilitats bàsiques de tipus transversal per a intervenir en casos d’urgència i per a tractar amb propietaris d’edificis i administradors de finques, en el marc del concepte de tècnic de capçalera.

Programa

Tema 1. Introducció. Tipus d’apuntalaments.
Tema 2. Criteris de càlcul i col·locació de puntals.
Tema 3. Apuntalaments d’estructures i façanes degradades:
- Apuntalaments de parets de càrrega

- Apuntalaments de forjats
- Apuntalaments de pilars
- Apuntalament de façanes

- Apuntalaments d’arcs i voltes

Tema 4. Apeuaments. Càlcul, dimensionat i procés d’execució material.

Tema 5. Apuntalaments durant la construcció d’edificis de nova planta

 

 

Els cursos de la plataforma d'aprenentatge Area BS són totalment on line, no hi ha cap tipus de presencialitat, d'aquesta manera pot ajustar el curs a la seva disponibilitat horària, ja que es podrà connectar a qualsevol hora durant les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, una vegada s'iniciï el curs.

Professors

Félix Ruíz Gorrindo

Arquitecte Tècnic col·legiat, Doctor Enginyer Civil, Enginyer d'Obres Públiques

Xavier Montilla i Ferreres

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Hores totals:
24 h
Externa
Preu curs:
360.00 €
Preu col·legiat:
216.00 €