E39601
E – Obra Nova

Càlculs senzills d'Instal·lacions (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Descripció

El camp de les instal·lacions representa, cada cop més, una de les partides més importants d’una obra, a més de representar els majors mals de cap. Un canvi imprevist en aquesta partida pot afectar de manera decisiva el transcurs d’un projecte i per tant, tot i que aquest camp sembla que ha passat amb els anys a estar dominat més pels enginyers industrials, convé que sigui controlat per un arquitecte tècnic per tal de prendre decisions.
En aquest curs es pretén orientar a l’arquitecte tècnic en la realització de càlculs bàsics de dimensionament i disseny d’instal·lacions que li permetin desenvolupar-se en aquest terreny amb total solvència. Els anomenats “números gordos” ens aportaran aquesta base sòlida a partir de la que construir un coneixement més profund.

Objectiu

 • Conèixer la normativa de referència en matèria de dimensionat d’instal·lacions.
 • Realitzar el dimensionament bàsic de les principals instal·lacions.
 • Elaborar i interpretar esquemes bàsics de les principals instal·lacions.
 • Interpretar els resultats de càlculs complexos d’instal·lacions.

Programa

Tema 1. Dimensionat d’instal·lacions de subministrament i evacuació d’aigua. 

 • Esquemes tipus. Números previs.
 • Grups de pressió.
 • Càlcul de xarxes de canonades.
 • Evacuació d’aigües pluvials i residuals.
 • Sistemes d’elevació i bombeig.

Tema 2. Dimensionat d’instal·lacions d’ACS i producció d’energia solar tèrmica.

 • Esquemes tipus. Números previs.
 • Producció d’ACS.
 • Càlcul de xarxes de distribució d’ACS. Càlcul de les bombes. Càlcul i dimensionament de l’aïllament.

Tema 3. Dimensionat d’instal·lacions de calefacció, ventilació i aire condicionat.

 • Esquemes tipus.
 • Dimensionat de la demanda de calor i fred.
 • Dimensionat de canonades i elements terminals de calefacció.
 • Dimensionat de terra radiant.
 • Dimensionat de ventiladors, conductes, reixes i difusors.
 • Sistemes de climatització.

Tema 4. Dimensionat d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i enllumenat.

 • Esquemes tipus. Números previs. Previsió de càrregues i coeficients de ponderació.
 • Dimensionat de línies elèctriques. Definició de quadres elèctrics.
 • Càlcul d’instal·lacions parallamps.
 • Dimensionat de la xarxa de terres.
 • Càlcul de les instal·lacions d’enllumenat.

Tema 5. Dimensionat d’instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Esquemes tipus.
 • Càlcul d’instal·lacions de subministrament d’aigua contra incendis.
 • Càlcul d’instal·lacions de Boques d’Incendi Equipades (BIEs).
 • Dimensionat d’instal·lacions de ruixadors automàtics.
 • Dimensionat de sistemes d’extinció per CO2 i gasos inertes no liquats.
 • Sistemes de detecció automàtica d’incendis.

Tema 6. Dimensionat bàsic de fonts de producció energètica.

 • Fonts de producció energètica alternativa. Esquemes tipus.
 • Càlcul de les necessitats energètiques.
 • Dimensionat de la producció energètica.

Professors

Óscar Subirats Rebull

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer tècnic Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Energy Manager a COMSA Service.

Xavier Martínez i Tomeo

Enginyer Industrial. Postgrau en climatització (UPC). Membre fundador de l’ACI, Associació de consultors d’Instalꞏlacions. Director Gerent a a AIA Instalꞏlacions Arquitectòniques.

Oriol Barber Raméntol

Enginyer tècnic industrial. Especialista en Eficiència energètica i energies renovables. Certificat en BREEAM en Construcció. Expert en auditories energètiques.

Albert Colomer López

Enginyer Tècnic Industrial. Consultor Passivhaus. Director Consultoria SJ12 ENGINYERS

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres ,de 16 a 20 h
Hores totals:
24 h
Videoconferència
Preu curs:
480.00 €
Preu col·legiat:
288.00 €