S15010
S – Seguretat i salut en les obres

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) prèvia superació d'un examen lliure (previ pagament de la taxa d'examen corresponent) ja que desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col∙laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

Per accedir als exàmens lliures és necessari superar els cursos i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. És necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura.

Funcions que podràs realitzar

 • Tramitar i emetre informes d’expedients d’activitats en l’àmbit d’incendis
 • Certificacions i actes de verificació i control en el marc de les funcions definides en la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en materia d'incendis

Objectiu

 • L’objectiu del curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.
 • El curs està adreçat a personal tècnic que desenvolupa la seva professió o bé pretengui fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.

Programa

 1. Introducció. Regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments a Catalunya.
 2. La Llei de prevenció i seguretat en cas d’incendi a les activitats, establiment, edificis i infrastructures.
 3. Interpretació de plànols.
 4. Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen exercici de construcció i estructures edificatòries.
 5. Hidràulica bàsica. Exercici de revisió de conceptes hidràulica.
 6. Conceptes bàsics de fisico-química. Teoria del foc. Les reaccions de combustió. Les explosions. Tipus de foc.
 7. El risc d'incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi. Exercici d'aplicació de les fórmules de càlcul de la càrrega de foc.
 8. Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació de la reacció i resistència al foc. Certificats d'assaigs de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència. Exercici d'aplicació d'anàlisi de certificats.
 9. Protecció passiva. Protecció estructural i sectorització. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters. Exercicis d'aplicació: realització de càlculs segons els annexos B, C, D, E i F del CTE DB SI.
 10. Protecció activa: RIPCI. Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment. Exercici d'aplicació de protecció activa: detecció / BIEs / hidrants. Protecció activa: abastament d'aigua i sistemes de ruixadors automàtics d'aigua. Exercici d'aplicació protecció activa: instal·lació de ruixadors d'aigua.
 11. Ventilació. Control i evacuació de fums. Exercici d’aplicació de sistemes de control de fums i temperatura.
 12. Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència.
 13. Llei d'Ordenació de l'edificació. Els procediments administratius en l'edificació. Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats.
 14. Les reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al CTE. Períodes de vigència.
 15. El Codi Tècnic de l'Edificació: DB SI i DB SUA. Exercici d'aplicació del CTE.
 16. El Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Exercici d'aplicació del RSCIEI.
 17. L'Ordenança reguladora de les condicions de protacció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona.
 18. Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

Per realitzar l'exàmen d'acreditació del curs a ISPC  és necessari tenir una titulació universitària cientifico tècnica.  

En aquest curs no s'aplicara la bonificació del 60% de descompte. 

Amb col·laboració de:

Professors

Marta Osorio Galindo

Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Carlos Chico Tapias

Arquitecte tècnic. Tècnic de prevenció de la divisió de protecció civil i prevenció de bombers de Barcelona

Marc Sans Armenter

Enginyer industrial i sotsinspector del cos de bombers. Actualment realitzant funcions operatives dins del cos de bombers com a cap territorial de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord i com a cap de secció d’Infraestructures fora de guàrdies.

Pere Martínez Torrado

Enginyer tècnic en explotació de mines (UPC). Màster en prevenció de riscos laborals, especialitats seguretat higiene, ergonomia i psicosociologia en el treball. Tècnic de l’SPEIS de Barcelona de la Divisió de Prevenció i Protecció Civil. Cap de Guardia.

Gerard Pradas Riera

Enginyer de camins, Canals i ports. Tècnic de prevenció de Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament.

Albert Gonzalez Mayans

Arquitecte i Arquitecte tècnic. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitat seguretat. Diplomat Ceprevén i CFPA Europa. Membre de la taula d'interpretació de la normativa de seguretat contra incendis (TINSCI). GENERALITAT

Daniel Magdaleno Moreno

Enginyer tècnic industrial. Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per ISPC. Màster en prevenció de riscos laborals.

Maria Xampeny Haendler

Enginyera Tècnica Industrial i Enginyera en Organització Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professora en diversos cursos a l'ISPC, EBPC.

Enric Portell Penadés

Arquitecte Tècnic de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20 h
Hores totals:
96 h
Videoconferència
Preu curs:
900.00 €
Preu col·legiat:
720.00 €