S16001
S – Seguretat i salut en les obres

Curs per a obtenir la certif. tècn. nivell avançat Prev. i Seg. en cas Incendis

CAATEEB - Barcelona

Descripció

El Programa curs per a obtenir la Certificació tècnica de nivell Avançat en Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi va adreçat al personal tècnic que vulgui adquirir una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents.

A qui va dirigit :  Personal tècnic que treballa en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants en la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats. També personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.


Requisit:
  L’alumne ha de presentar el certificat tècnic de nivell bàsic de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Objectiu

Proporcionar una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents, per tal de formar personal tècnic especialitzat en aquest camp.

Programa

1. El procediment administratiu de control preventiu en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi

2. Instruccions tècniques d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Administració, d’habilitació dels seus tècnics i de desenvolupament de l’actuació de control preventiu.

3. El disseny prestacional i l’excepcionalitat al compliment reglamentari.

4. Normes harmonitzades d’instal·lacions de protecció contra incendis.

5. Disseny, execució i patologies típiques de les instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Sistemes automàtics de detecció
 • Sistemes manuals d’alarma d’incendis
 • Sistemes de comunicació d’alarma
 • Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis
 • Sistemes d’hidrants exteriors
 • Extintors d’incendi
 • Sistemes de boques d’incendi equipades
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes d’extinció per ruixadors automàtics d’aigua
 • Sistemes d’extinció per aigua polvoritzada
 • Sistemes d’extinció per escuma física de baixa expansió
 • Sistemes d’extinció per pols
 • Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos
 • Sistemes de control de fums

6. Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

7. Tècniques d’aplicació de revestiments de morter, pintures intumescents i panells resistents al foc en elements estructurals.

8. Patologies típiques dels elements constructius davant el foc.

9. Reglamentacions específiques de seguretat: alta i baixa tensió, emmagatzematge de productes químics i petrolífers i instal·lacions afectades per la normativa sobre prevenció d’accidents greus. Les atmosferes explosives

10. L’autoprotecció en els establiments i activitats.

En aquest curs no s'aplicarà la bonificació del 60% de descompte. 

Amb col·laboració de

Professors

Immaculada Barrau Arcas

Enginyera industrial . Arquitecta. Tècnica del Servei de Prevenció de Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya Curs bàsic en prevencio incendis

Marc Sans Armenter

Enginyer industrial i sotsinspector del cos de bombers. Actualment realitzant funcions operatives dins del cos de bombers com a cap territorial de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord i com a cap de secció d’Infraestructures fora de guàrdies.

Santos Bendicho Alonso

Enginyer Industrial Superior. Coordinador del CTN23/SC5 GT8 Control de Fums de UNE. Membre del CTN100 GT18 Ventilació d' aparcaments. Membre del CEN TC191/SC1 WG5, WG6 y WG9. Coordinador del Comité Sectorial de Control de fums a TECNIFUEGO.

Jorge Blasco Miguel

Arquitecte. Professor de l'UPC. Professor departament d'estructures de ETSAB. Membre de l'Associació de Consultors d'Estructures.Soci fundador d' Estudi m103, SLP

Ángel López Díaz

Arquitecte. Cap de la divisió d'operacions i d'intervencions de Bombers de Barcelona. Co-redactor del Procediment d’Actuació de Bombers en Patologia de la Construcció.

Marta Osorio Galindo

Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Oscar Rosique

Enginyer Tècnic Industrial Tècnic en nivell Bàsic i Superior en prevenció d'incendis. Tècnic especialista i formador en sistemes de ruixadors EMEA .

Jordi Guivernau Molina

Arquitecte Especialitzat en protecció passiva enfront del foc i la construcció d’edificis de baix consum. Tècnic assessor en projectes arquitectònics que requereixin d’aquests dos temes esmentats anteriorment. Formador en jornades especialitzades.

Arturo Trujillo Ventura

Enginyer industrial Director Global de Consultoria de Seguretat de Processos de DEKRA (especialitzat en anàlisi de seguretat de processos -HAZOP, What-if, HAZID- i anàlisi de risc).

Eulàlia Planas Cuchi

Doctora enginyera industrial Professora del departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC)

Daniel Magdaleno Moreno

Enginyer tècnic industrial. Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per ISPC. Màster en prevenció de riscos laborals.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts i Dijous de 16 a 20 h
Hores totals:
95 h
Preu curs:
800.00 €
Preu col·legiat:
640.00 €