M22201
M – Energia, Medi Ambient i Construcció sostenible

Curs d'Edificis NZEB (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Es consideren edificis de consum d'energia gairebé zero aquells que tenen un nivell d'eficiència energètica molt alt. La quantitat d'energia que necessiten que és molt baixa o gairebé zero, en aquests edificis s'hauria de cobrir, en molt àmplia mesura, per energia generada amb fonts renovables, incloent la que es genera al propi edifici (autoconsum) o la que es genera en l'entorn.

A Espanya el marc normatiu que garanteix que un edifici sigui NZEB és el CTE-DB-EH Estalvi d’Energia. Aquest marc normatiu ha estat actualitzat recentment amb el Reial Decret 732/2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2016, del 17 de març. Aquesta modificació del marc normatiu a suposat un increment de les exigències en l’àmbit energètic sobre els edificis de nova construcció i molt especialment sobre els que es rehabilitin.

L’objectiu del present curs és facilitar als alumnes les eines i estratègies per dissenyar edificis realment nZEB.

El curs finalitza amb la visita a un edifici nZEB amb l’equip de disseny i posta en marxa de les instal·lacions.

Objectiu

L’objectiu del curs és facilitar als alumnes les eines i estratègies per dissenyar edificis realment nZEB.

 

Programa

Sessió 1. Marc normatiu i particularitat dels diferents tipologies d’edificis.

Marc normatiu i context. En aquest apartat s’analitza el context i marc normatiu vigent tant europeu com estatal. Més particularment, s’aprofundeix en el CTE-DB-HE i en els canvis més significatius respecte les versions anteriors.

Anàlisi del comportament dels diferents tipus d’edificis. Cada tipologia d’edifici es caracteritza per unes particularitats en el seu consum d’energia. De fet, aquestes característiques són tant clares, que a partir de l’observació de la seva corba de consum mensual i/o horària, en moltes ocasions es podria arribar determinar de quin tipus d’edifici es tracta. Aquest fet, fa que les estratègies de sostenibilitat energètica hagin de ser diferents segons aquestes tipologies.

Sessió 2. Introducció a les eines de simulació energètica i avaluació d’estratègies passives 1.

Introducció a les eines de simulació energètica. Durant la primera part de la sessió s’explicarà breument les principals característiques del funcionament de HULC. Aquesta sessió només té com objectiu facilitar els mínims coneixements de l’eina HULC, per tal que, els propis alumnes puguin aplicar les estratègies passives que s’expliquen i puguin avaluar ells mateixos els seus efectes.

Avaluació d’estratègies passives 1. Avaluació de l’impacte de les següents estratègies passives:

Estratègies d’implantació de l’edifici: compacitat, orientació,...

Sessió 3. Avaluació d’estratègies passives 2.

Les estratègies passives que s’avaluaran en aquesta sessió són:

 • Estratègies sobre l’envolupant opaca de l’edifici: transmitància tèrmica i inèrcia tèrmica.
 • Estratègies sobre les obertures: transmitància tèrmica, factor solar del vidre i les proteccions solars.

Sessió 4. Avaluació d’estratègies passives 3.

Les estratègies passives que s’avaluaran en aquesta sessió són:

 • Murs trombe
 • Hivernacles i façanes dinàmiques

Sessió 5. Mesures actives 1. Estratègies de millora de l’eficiència energètica dels sistemes de calefacció i ACS 1.

En aquesta sessió s’exposaran les estratègies de millora de l’eficiència energètica de:

 • Sistemes de climatització (generadors de fred i de calor)
 • Bombes de calor reversibles per generar fred i calor
 • Calderes de condensació d’alta eficiència energètica amb cremadors moduladors

Sessió 6. Mesures actives 2. Estratègies de millora de l’eficiència energètica dels sistemes de calefacció i ACS 2.

En aquesta sessió s’exposaran les estratègies de millora de l’eficiència energètica de:

 • Sistemes d’acumulació
 • Sistemes de ventilació
 • Sistemes de producció d’Aigua calenta sanitària (ACS)

Sessió 7. Mesures actives 3. Estratègies de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat.

En aquesta sessió s’exposaran les estratègies de millora de l’enllumenat i s’avaluarà el seu impacte. Les estratègies que s’exposaran són:

 • Aprofitament de la llum natural
 • Sistemes d’enllumenat i tecnologies
 • Sistemes de regulació i control

Sessió 8. Generació d’energies renovables.

Energies renovables. En aquesta sessió s’exposaran alguns dels sistemes d’energies renovables més habituals en edificis: Energia solar tèrmica, geotèrmica, microcogeneració, biomassa i molt especialment fotovoltaica.

Sessió 9. Visita a Vil·la Urània.

https://www.sumo-arquitectes.com/catv3/projectes/complex-equipaments-urania/

 

Per al correcte seguiment del curs caldrà que els alumnes disposin d’ordinador amb el HULC instal·lat.

 

Professors

Sergi Pérez Cobos

Arquitecte i arquitecte tècnic. Assessor BREEAM i Verde. Expert en auditories energètiques. Actualment Tècnic especialista de l’oficina de transició energètica a AMB.

Ainara Bilbao Villa

Arquitecta, Dissenyadora d'Il·luminació i especialista en instal·lacions.

Óscar Subirats Rebull

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer tècnic Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Energy Manager a COMSA Service.

Oriol Barber Raméntol

Enginyer tècnic industrial. Especialista en Eficiència energètica i energies renovables. Certificat en BREEAM en Construcció. Expert en auditories energètiques.

Xavier Martínez i Tomeo

Enginyer Industrial. Postgrau en climatització (UPC). Membre fundador de l’ACI, Associació de consultors d’Instalꞏlacions. Director Gerent a a AIA Instalꞏlacions Arquitectòniques.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dilluns, de 16 a 20 h
Hores totals:
36 h
Videoconferència
Preu curs:
720.00 €
Preu col·legiat:
432.00 €