S16002
S – Seguretat i salut en les obres

Curs per a obtenir la certif. tècn. nivell avançat Prev. i Seg. en cas Incendis

CAATEEB - Barcelona

Descripció

El Programa curs per a obtenir la Certificació tècnica de nivell Avançat en Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi va adreçat al personal tècnic que vulgui adquirir una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents.

A qui va dirigit :  Personal tècnic que treballa en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants en la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats. També personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.


Requisit:
  L’alumne ha de presentar el certificat tècnic de nivell bàsic de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Objectiu

Proporcionar una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents, per tal de formar personal tècnic especialitzat en aquest camp.

Programa

1. El procediment administratiu de control preventiu en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi

2. Instruccions tècniques d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Administració, d’habilitació dels seus tècnics i de desenvolupament de l’actuació de control preventiu.

3. El disseny prestacional i l’excepcionalitat al compliment reglamentari.

4. Normes harmonitzades d’instal·lacions de protecció contra incendis.

5. Disseny, execució i patologies típiques de les instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Sistemes automàtics de detecció
 • Sistemes manuals d’alarma d’incendis
 • Sistemes de comunicació d’alarma
 • Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis
 • Sistemes d’hidrants exteriors
 • Extintors d’incendi
 • Sistemes de boques d’incendi equipades
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes d’extinció per ruixadors automàtics d’aigua
 • Sistemes d’extinció per aigua polvoritzada
 • Sistemes d’extinció per escuma física de baixa expansió
 • Sistemes d’extinció per pols
 • Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos
 • Sistemes de control de fums

6. Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

7. Tècniques d’aplicació de revestiments de morter, pintures intumescents i panells resistents al foc en elements estructurals.

8. Patologies típiques dels elements constructius davant el foc.

9. Reglamentacions específiques de seguretat: alta i baixa tensió, emmagatzematge de productes químics i petrolífers i instal·lacions afectades per la normativa sobre prevenció d’accidents greus. Les atmosferes explosives

10. L’autoprotecció en els establiments i activitats.

Per realitzar l'exàmen d'acreditació del curs a ISPC  és necessari tenir una titulació universitària cientifico tècnica.  

En aquest curs no s'aplicarà la bonificació del 60% de descompte. 

Amb col·laboració de

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts i dijous de 16 a 20h
Hores totals:
95 h
Preu curs:
1200.00 €
Preu col·legiat:
720.00 €