U10811
U – Urbanisme

El projecte de reparcel·lació (presencial/videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Adquirir coneixements sobre reparcel·lació, normativa i la seva aplicació per efectuar reparcel·lacions.

Programa

La transformació jurídica del sòl: el seu procés

 1. Planejament general (POUM)
 2. Planejament derivat (PPU en SUD o PMU / PERI / PAU en SUNC).
 3. Constitució Junta de Compensació (P.B. i E. i formalització escriptura J.C., i IREUCGC).
 4. Possibilitat d’encàrrec gestor urbanístic.
 5. Projecte d’urbanització.
 6. Instrument de gestió: Projecte reparcel·lació.
 7. Sol·licitud del aval de 12 % obres d’urbanització i la seva tramitació.
 8. Tràmit adjudicació obres d’urbanització.
 9. Contracte d’obres urbanització.
 10. Acta de replanteig i inici obres d’urbanització.
 11. Execució material urbanització i el seu control.
 12. Recepció obres d’urbanització.
 13. Informe tècnic municipal.
 14. Actes recepció de les obres d’urbanització.
 15. Devolució del aval, i dissolució Junta compensació .
 16. Constitució Junta de Conservació si s’escau.

LA MEMÒRIA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

 1. Tècnics redactors.
 2. Normativa aplicable.
 3. Fins del Projecte de Reparcel·lació.
 4. Promotor (persona/es físiques/jurídiques i Empresa urbanitzadora incorporada J.C.).
 5. Planejament objecte d’execució.
 6. Identificació i superfície de la unitat reparcel·lable.
 7. Titulars de l’expedient i circumstàncies de les finques aportades.
 8. Finques aportades.
 9. Supòsits d’exclusió en la reparcel·lació, si s’escau.
 10. Segregacions i descripcions de resta de finca.
 11. Agrupació instrumental.
 12. Identificació dels elements que s’han d'indemnitzar i la seva valoració.
 13. Existència de drets d’arrendaments.
 14. Quadre de superfícies de finques aportades i percentatges inicials.
 15. Quantificació de les despeses d'urbanització.
 16. Criteris per la definició dels drets i obligacions dels interessats.
 17. Definició dels percentatges de participació, dels drets i de la contribució a les despeses dels interessats.
 18. Criteris de valoració de las parcel·les resultants.
 19. Càlcul de participació, drets i despeses de cada interessat.
 20. Criteris d’adjudicació de les parcel·les resultants.
 21. Determinacions del projecte de reparcel·lació per l’adjudicació d’edificacions sota el règim de propietat horitzontal si s’escau.
 22. Expropiació de finques en la reparcel·lació si s’escau.
 23. Relació de parcel·les resultants i la seva adjudicació.
 24. Descripció de las parcel·les resultants.
 25. Quadre creuat de las finques aportades i finques resultants.
 26. Saldo del compte de liquidació provisional.
 27. Plànols: Topogràfic; Ordenació segons planejament vigent ; Finques aportades ; Parcel·les Resultants; Adjudicació de finques resultants.
 28. Contingut de la certificació del projecte de reparcel·lació.
 29. Jurisprudència

CAS PRÀCTIC

Professors

Esteve Aymà i Pedrola

Llicenciat en Dret. Arquitecte Tècnic i perit judicial. Professor de l'àmbit pericial i d'urbanisme al CAATEEB i a l'Escola Pràctica i Jurídica del Col·legi d'Advocats de Granollers.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
dimecres, de 16 a 20 h
Hores totals:
20 h
Barcelona
Preu curs:
400.00 €
Preu col·legiat:
240.00 €