R13422
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Estintolaments. Casos pràctics (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Amb aquesta formació es persegueix desenvolupar la capacitat per a intervenir en apuntalaments tant en edificis existents com durant la construcció d’edificis de nova planta, en la fase de càlcul, dimensionat i disseny de l’apuntalament, i en la fase de direcció de l’execució de l’apuntalament, així com per a intervenir transversalment en casos d’urgència i per a poder assessorar de forma global i transversal als propietaris d’edificis i administradors de finques.

Objectiu

 • Conèixer els diferents tipus d’apuntalaments que hi ha, tant en edificis existents, com durant la construcció d’edificis de nova planta
 • Adquirir els coneixements de càlcul per a dimensionar i dissenyar els apuntalaments
 • Adquirir els coneixements per a dissenyar i planificar adequadament el procés d’execució material dels apuntalaments, de forma que es pugui dirigir competentment intervencions d’apuntalament
 • Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics de diagnosi i terapèutica d’edificis existents, per als casos en que s’han d’apuntalar edificis amb lesions estructurals
 • Adquirir els criteris i habilitats bàsiques de tipus transversal per a intervenir en casos d’urgència i per a tractar amb propietaris d’edificis i administradors de finques, en el marc del concepte de tècnic de capçalera

Programa

 1. Introducció. Tipus d’apuntalaments.
 2. Criteris de càlcul i col·locació de puntals.
 3. Apuntalaments d’estructures i façanes degradades:
  1. Apuntalaments de forjats
  2. Apuntalaments de pilars
  3. Apuntalament de façanes
  4. Apuntalaments d’arcs i voltes
 4. Apeuaments. Càlcul, dimensionat i procés d’execució material
 5. Apuntalaments durant la construcció d’edificis de nova planta

Professors

Félix Ruíz Gorrindo

Arquitecte Tècnic col·legiat, Doctor Enginyer Civil, Enginyer d'Obres Públiques

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 20 h
Hores totals:
8 h
Videoconferència
Preu curs:
160.00 €
Preu col·legiat:
96.00 €