S14921
S – Seguretat i salut en les obres

Formació superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU) (presenc/videoconf)

CAATEEB - Barcelona

Descripció

El Decret 30/2015, del 3 de març, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures. També estableix que el Pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l’autoprotecció davant els riscos a que estigui subjecta l’activitat.

El CAATEEB, com a centre acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per impartir la formació requerida per elaborar plans d’autoprotecció, us presenta el curs superior per tal d’obtenir l’acreditació de personal competent. Poden accedir a aquest curs per elaborar plans d'autoprotecció, personal tècnic que hagi superat un curs de formació bàsica de 140 hores.

El curs és d’una durada de 80 hores, de les quals 24 seran presencials i la resta seran complementades amb casos pràctics, lectures i el desenvolupament d'un Pla d'Autoprotecció (24 hores presencials i 56 hores no presencials).

Objectiu

Dotar dels coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció i per obtenir l'acreditació com a personal tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció per a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya, d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març.

Programa

 • Normativa tècnica relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció.
  1. Instal·lacions amb MMPP (Seveso).
  2. Instal·lacions amb explosius.
  3. Instal·lacions amb substàncies radioactives.
  4. Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses.
  5. Llei de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments, infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.
  6. Preses i embassaments.
  7. Transport de persones i de material (Carreteres/Túnels, Ports, Aeroports,...).
  8. EGA's (Edificis de Gran Alçada).
 • Serveis bàsics.
  1. Els PAU, pautes bàsiques per a la seva elaboració, activitats parts A i B.
  2. Descripció d'activitats i centres amb obligació d'autoprotecció en Protecció Civil.
  3. Continguts mínims d'un PAU (Annex A).
  4. Guies del Consell de Seguretat Nuclear per a l'elaboració de plans d'emergència interior per a instal·lacions nuclears i radioactives.
  5. Instal·lacions i infraestructures: Carreteres, Túnels, Ports, Aeroports, Serveis Bàsics, Instal·lacions i Infraestructures: preses i embassaments.
  6. Criteris d'activació d'un PAU i coordinacios amb plans d'àmbit superior.
  7. Exemples d'activitats.
  8. Estructura organitzativa d'un PAU i actuacions en cas d'emergència.
 • Exercicis pràctics i projecte final.
 • Pràctiques d'elaboració de PAU.
 • Simulacre d'emergència.

En aquest curs no s'aplicarà la bonificació del 60% de descompte. 

Amb col·laboració de

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous de 16 a 20h
Hores totals:
80 h
Barcelona
Preu curs:
448.00 €
Preu col·legiat:
358.40 €