R13763
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents - NEXT GENERATION

CAATEEB - Barcelona

Descripció

A partir de l'entrada en vigor, el passat 26 de febrer de 2011, del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges, que a Catalunya està en vigor la ITE. L'objecte d'aquesta norma és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. En concret, s'obliga a que es facin inspeccions (i els informes ITE corresponents) dels edificis amb una periodicitat de 10 anys, i en cas que a les inspeccions es detectin deficiències greus, arranjar-les.

Més recentment, el 27 de maig de 2015  ha entrat en vigor el Decret 67/2015, de 7 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. Aquest nou decret modifica de manera important l'anterior  Decret 187/2010.

Aquest curs té com objectiu donar les directrius per intervenir de forma competent i transversal en matèria d'ITE a Catalunya, tant en la fase d'inspecció, diagnosi, redacció de l'informe ITE, rehabilitació, assessorament i fidelització de clients (que normalment són propietaris d'edificis i APIs). La fidelització de clients va en la línia de l'important concepte de tècnic de capçalera.

Objectiu

 • Conèixer amb deteniment i de forma transversal la ITE de Catalunya, en quant al decret (67/2015), la inspecció, l'informe i les tramitacions a seguir.
 • Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics per intervenir en la diagnosi i el tractament terapèutic d'edificis existents, en les fases d'inspecció, elaboració de dictàmens i direcció de tractaments terapèutics.
 • Adquirir coneixements per intervenir en casos d'urgència. 
 • Adquirir coneixements i tècniques per assessorar transversalment clients i fidelitzar-los, en el concepte de tècnic de capçalera.

Programa

 • Marc normatiu respecte al deure de conservació d'edificis.
 • Anàlis detingut i transversal de les característiques de la ITE a Catalunya (decret 67/2015).
 • Exemple d'informe ITE.
 • Criteris bàsics per fer la inspecció, la diagnosi i terapèutica d'edificis existents.
 • Exemples pràctics de diagnosi i terapèutica:
 • Parets de tàpia. Criteris bàsics de diagnosi i terapèutica. Aplicació a la ITE.
 • Estructures de fusta. Criteris bàsics de diagnosi i terapèutica. Aplicació a la ITE.
 • Anàlisi de casos reals d'inspecció, diagnosi i terapèutica d'edificis existents. Aplicació a la ITE

Professors

Félix Ruíz Gorrindo

Arquitecte Tècnic col·legiat, Doctor Enginyer Civil, Enginyer d'Obres Públiques

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
dimarts, de 16 a 20 h.
Hores totals:
12 h
Barcelona / Videoconferència
Preu curs:
240.00 €
Preu col·legiat:
144.00 €