R21105
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Intervenció dels ajuntaments en matèria d'edificis privats en mal estat (Vid)

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Segons l'articulat legal (arts 14.2 i 18 Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, LSRV, art 14.1, art 19.1, art 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, entre d'altres), els propietaris dels edifics estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Per altre banda, l'articulat legal també estableix que les Administracions Locals han de vetllar per tal que es compleixi amb aquest deure de conservació. Això implica a la pràctica que en cas de que un Ajuntament tingui coneixement que un edifici privat està degradat i el propietari no intervé, l'Ajuntament està obligat a intervenir per tal de requerir al propietari que compleixi amb el seu deure de conservació de l'edifici.

Per tal d'aconseguir aquest objectiu, les Administracions Locals disposen de diverses eines administratives, com l'ordre d'execució. Ara bé, hi ha altres nombroses eines que els ajuntaments poden fer servir per tal d'incidir en la millora de l'estat de conservació del parc edificat al seu municipi, des d'intervencions integrals a barris (el que s'entèn per macrocirurgia), a fer campanyes de conscienciació vers el manteniment preventiu dels edificis i un llarg etcètera.

Per altra banda, a nivell de tota Catalunya està el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. Tot i que la gestió administrativa de la ITE a Catalunya la porta la Generalitat (a excepció d'alguns municipis com Manresa i Lleida on ho porta l'Ajuntament), en cas que els ajuntaments rebin un comunicat de risc (derivat de la ITE) sí que han d'intervenir.

Cal fer esment que entre els diferents ajuntaments no hi ha un criteri comú d'intervenció en matèria d'edificis privats en mal estat, i sovint surten dubtes sobre si cal actuar, o com actuar. Un dels molts nombrosos exemples d'aquests dubtes és quan s'ha de desallotjar un edifici degut a risc de col·lapse, i els usuaris de l'edifici no tenen un altre lloc on anar. Si es fa una gestió adequada del desallotjament per part de l'ajuntament pot mitigar notablement el patiment d'aquestes persones que han de marxar de casa seva per raons de risc.

Objectiu

 • Adquirir coneixements de l'articulat legal sobre el deure de conservació dels edificis.
 • Adquirir coneixements pràctics sobre les formes d'intervenir dels ajuntaments en matèria d'edificis privats en mal estat.
 • Adquirir coneixements d'aquella part de la ITE que pot incidir en els ajuntaments.
 • Adquirir coneixements pràctics sobre com intervenir els ajuntaments en cas de desallotjaments d'edificis per raons de risc.
 • Adquirir coneixements sobre intervencions en àrees urbanes.
 • Adquirir coneixements sobre el desenvolupament de campanyes de conscienciació ciutadana.

Programa

1. Introducció. La importància del manteniment preventiu respecte del manteniment correctiu

2. El marc legal pel que fa a la conservació d'edificis. L'ordre d'execució.

Inclou l'execució subsidiària i exemples pràctics i casos reals. Com intervenir en cada cas per part de l'Administració Local. Algunes de les consultes reals realitzades per ciutadans a ajuntament i que s'analitzen al curs són les següents:

  1. Llogater que diu que l'edifici on viu té risc d'ensorrament i el propietari no fa cas.
  2. Propietari que diu estar preocupat per l'estat de l'estructura de l'edifici i vol que tècnic municipal la revisi.
  3. Comunitat de propietaris que diu que hi ha greu lesió estructural a l'edifici, però com no es posen dacord, no ho arrangen.
  4. Propietari que diu que hi ha risc de despreniments de la façana de casa seva a la via pública.
  5. Propietari que diu que hi ha risc de despreniments de la façana posterior de casa seva a pati posterior de la finca.
  6. Llogater que diu que hi ha humitats intenses a casa seva i el propietari no ho arranja.
  7. Propietari que diu que l'edifici seu és de recent construcció i té deficiències diverses.
  8. Propietari que diu que el seu edifici té deficiències per culpa de l'obra del costat.
  9. Propietari que diu que el seu edifici té deficiències per culpa de l'edifici del costat.
  10. Persona que vol comprar un habitatge i pregunta si "té luminosi".

3. Protocol d'intervenció de l'ajuntament en cas de desallotjament d'edifici per raons de risc.

4. Intervencions dels ajuntaments en matèria d'ITE. El comunicat de risc.

5. L'expedient de declaració de ruïna d'un edifici.

6. Macrocirugia. Intervenció en àrees urbanes.

7. Tècniques de conscienciació ciutadana respecte al manteniment preventiu dels edificis. Màrqueting directe.

8. Annex I. Exemple de treball de camp d'ajuntament en matèria d'edificis privats en mal estat.

9. Annex II. La sèrie de televisió Domàtia sobre manteniment d'edificis i patologia constructiva.

10. Annex III. Exemples de màrqueting directe per a conscienciar sobre el manteniment dels edificis.

Professors

Félix Ruíz Gorrindo

Arquitecte Tècnic col·legiat, Doctor Enginyer Civil, Enginyer d'Obres Públiques

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous, de 16 a 20 h
Hores totals:
8 h
Videoconferència
Preu curs:
160.00 €
Preu col·legiat:
96.00 €