R71804
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Intervencions dels ajuntaments en edificis privats en mal estat (en línia)

Àrea Building School

Descripció

Segons l'articulat legal (arts 14.2 i 18 Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del suelo y valoraciones, LSRV, art14.1, entre d'altres) els propietaris d'edificis estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat i salubritat. Per altra banda, l'articulat legal estableix també que les Administracions Locals han de vetllar per al compliment d'aquesta obligació de conservació. En cas que un Ajuntament tingui coneixement d'un edifici en mal estat en què el propietari no intervé, l'Ajuntament està obligat a intervenir per a que el propietari intervingui en el deure de conservació de l'edifici.

Per aconseguir aquest objectiu, les Administracions Locals disposen de diverses eines administratives, com l'ordre d'execució...

Per altra banda, nombrosos ajuntaments tenen normes ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici) i el Real Decreto Ley 7/2015, de 30 de Octubre, pel que s'aprova el texte refòs de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que tracta, entre altres coses, sobre l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE), que obliga a realitzar inspeccions periòdiques dels edificis.

Entre els diferents ajuntaments no hi ha un criteri comú d'intervenció en matèria d'edificis en mal estat, i sovint apareixen dubtes sobre si s'ha d'actua i com.

Aquest curs es realitza a la plataforma d'e-learning Area Building School.
El descompte, en aquest curs, per col·legiats/des de Col·legis d'Arquitectura Tècnica és d'un 40%.

Objectiu

 • Conèixer l'articulat legal sobre el deure de conservació dels edificis.
 • Adquirir coneixements pràctics sobre les formes d'intervenir dels ajuntaments en matèria d'edificis privats en mal estat.
 • Conèixer la part de la ITE (o IEE) que pot incidir en els ajuntaments.
 • Adquirir els coneixements pràctics sobre com els ajuntaments han d'intervenir en cas de desallotjaments d'edificis per raons de risc.
 • Adquirir coneixements sobre intervencions en àrees urbanes.
 • Adquirir coneixements sobre desenvolupament de campanyes de conscienciació ciutadana respecte el manteniment d'edificis.

Programa

 1. Introducció. La importància del manteniment preventiu respecte el manteniment correctiu
 2. El marc legal respecte la conservació dels edificis. L'ordre d'execució. (inclou execució subsidiària, exemples pràctics i reals, com intervenir i resolució de dubtes, com quan un inquilí diu que l'edifici on viu té risc d'ensorrament i el propietari no fa cas, propietari sol·licita revisió de l'estat estructural de l'edifici per part d'un tècnic municipal, comunitat de propietaris diu que hi ha greu lesió estructural però no es posen d'acord per arreglar-la, informació de risc de despreniments de façana a la via pública...)
 3. Protocol d'intervenció de l'ajuntament en cas de desallotjament d'edifici per raons de risc
 4. Intervenció dels ajuntaments en matèria d'ITE (o IEE). El comunicat de risc
 5. L'expedient de declaració de ruïna d'un edifici
 6. Macrocirurgia. La intervenció en àrees urbanes
 7. Tècniques de conscienciació ciutadana respecte el manteniment preventiu dels edificis. Màrqueting directe
 8. Annex I. Exemple de treball de l'ajuntament en matèria d'edificis privats en mal estat
 9. Annex II. La sèrie de televisió Domàtia sobre manteniment d'edificis i patologia constructiva
 10. Annex III. Exemples de Màrqueting directe per a conscienciar sobre el manteniment dels edificis

Professors

Félix Ruíz Gorrindo

Arquitecte Tècnic col·legiat, Doctor Enginyer Civil, Enginyer d'Obres Públiques

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Hores totals:
24 h
Preu curs:
360.00 €
Preu col·legiat:
216.00 €