U12005
U – Urbanisme

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria Urbanisme

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Pla de formació per a les oposicions a la diplomatura, arquitectura tècnica de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

Aquest curs forma part d'un pla de formació específic dissenyat per superar amb èxit la convocatòria d'oposicions a la diplomatura, arquitectura tècnica de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

Consulta aquí tots els cursos disponible d'aquest pla de formació

Objectiu

  • Donar a conèixer la matèria d’Urbanisme per preparar les oposicions a la Generalitat de Catalunya.

Programa

  1. La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis informadors i finalitats.

  2. Règim urbanístic del sòl II. Sòl urbà: concepte, desenvolupament, drets i deures dels propietaris. Sòl urbanitzable: concepte, desenvolupament, drets i deures dels propietaris. Sòl no urbanitzable: concepte, actuacions d'ús específic, procediment d'aprovació de determinats projectes de noves activitats i construccions, reconstrucció i rehabilitació de determinades construccions.

  3. El planejament urbanístic I: tipus de plans. Planificació urbanística del territori: plans directors, plans d'ordenació urbanística municipal, programes d'actuació urbanística municipal, normes de planejament urbanístic.

  4. El planejament urbanístic II. Planejament derivat en sòl urbanitzable. Plans parcials de delimitació. Planejament derivat en sòl urbà. Plans especials urbanístics i plans de millora urbana. Catàlegs de bens protegits.

  5. Gestió urbanística. Polígons d'actuació urbanística. Sistemes d'actuació urbanística.

  6. Protecció de la legalitat urbanística I. Procediments de protecció de la legalitat urbanística. Òrgans competents i legitimació. Inspecció urbanística. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.

  7. Protecció de la legalitat urbanística II. Infraccions urbanístiques: classificació. Restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada. Persones responsables als efectes del règim sancionador. Multes correctives. Actuacions coercitives d'infracció a l'empara de llicències o d'ordre d'execució. Prescripció d'infraccions i de sancions urbanístiques.

Professors

Anna Comellas Goberna

Doctora en dret. Experiència com advocada en diferents bufets de Barcelona. Formadora en matèria de Dret urbanístic, dret administratiu i contractació publicada a la Universitat de Barcelona.

Yolanda Larrubia García

Arquitecta. Llicenciada en dret. Tècnica en el Servei de Planejament Urbanístic de la DADPU de l'AMB. Docent de l'EPSEB (UPC) en matèries de Gestió urbanística i Cadastre.

Francesc Josep Peña Martínez

Arquitecte tècnic i enginyer d'edificació. Project Manager. Gerent Vitruvio Arquitectura & Project Management.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous, de 16 a 19 h
Hores totals:
18 h
Barcelona/Videoconferència
Preu curs:
360.00 €
Preu col·legiat:
216.00 €