T30615
T – Informàtica i les TIC aplicades al sector

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2020, en els àmbits del pressupost i la certificació.

Programa

  • Interfície i entorn de treball. Funcionalitats de Presto. Interfície i eines generals del programari. Menús i barres d´eines. Finestres de treball i navegació. Versions de Presto (compatibilitats).
  • Pressupostos i amidaments. Crear la estructura del pressupost (EDT). Crear unitats d’obra. Textos, quantitats i preus. Mitjans auxiliars i despeses indirectes. Ajustos i operacions de preus. Treballar amb una referencia. Percentatges de despeses generals i benefici industrial. Ajustar el preu del pressupost. Arrodoniments. Línies d’amidament (conceptes bàsics, formules, sots-totals, amidaments referenciats). Activitats del pressupost: per zones, plantes, tasques, etc. Extracció d’amidaments des d’un plànol en formato DWG o DXF. Amidaments a partir d’un model BIM.
  • Finalització del pressupost i recursos d’impressió i connexions. Afegir dades referents als agents de la edificació. Imprimir informes del pressupost. Informes automàtics. Exportar informes a format PDF o RTF. Exportar/Importar (Excel, BC3, altres formats..).
  • Certificacions. Agenda d’obra (gestió de fases). Certificacions d’obra per fases. (quantitats directes i amb amidaments). Informes de la certificació. Estats d’aprovació del pressupost: Inicial, aprovat i pendent.
  • Connexions amb BIM.

Amb col·laboració de RIB Spain que cedeix llicències de formació als assistents al llarg del curs i un mes després d'haver finalitzat el curs

Professors

Meritxell Serrat i Quintana

Consultora, formadora i distribuidora de Presto i productes Itec des de 1999.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres de 16 a 19.30 h
Hores totals:
14 h
Videoconferència
Preu curs:
280.00 €
Preu col·legiat:
168.00 €