P14406
P – Activitats Pericials

Valoració de béns immobles i drets reals (Presencial/Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Analitzar els aspectes a tenir en compte per un informe-valoració (l’encàrrec, visita finca, documentació necessària, normativa, mètode/s a aplicar, drets reals  que afecten al bé immoble, jurisprudència, …), a partir de la resolució de casos pràctics, atenent les diverses finalitats en què es pot sol·licitar un informe de valoració d’un bé immoble.

Programa

 1. Valor de mercat en sòl urbà i rústic.
 2. Valor de la finca en arrendament.
 3. Valor habitatge en el supòsit de VPO.
 4. Valor finca en explotació econòmica.
 5. Valor de la Legítima (herència). 
 6. Valor cadastral (IBI) i plusvàlua (venda immoble).
 7. Valor fiscal: La Taxació pericial contradictòria ( impost sobre Successions i donacions; i ITP i AJD).
 8. Valoració dels drets reals:  l’usdefruit; nua propietat; concessió administrativa; censos.
 9. Valor d’expropiació per sistema general amb sòl rústic.
 10. Valor d’expropiació:  terreny classificat  de  sòl  urbà  consolidat  i qualificat de sistemes urbanístics municipals. (Expropiació per ministeri de la Llei).
 11. Valor d’indemnització i el preu just per l’ocupació directa per un equipament municipal
 12. Valor d’indemnització d’una  porció  de finca  amb  drets inferiors al 15 % de la parcel.la mínima en un projecte de reparcel·lació.
 13. Valor d’indemnització en dos supòsits: trasllat d’una activitat existent en un àmbit de sòl  urbanitzable  delimitat  incompatible  amb  el planejament;  i en el seu defecte el cessament de l’activitat, en un projecte de reparcel·lació.
 14. Valoració del edifici per declaració de ruïna amb un arrendament LAU 1964.

Professors

Esteve Aymà i Pedrola

Llicenciat en Dret. Arquitecte Tècnic i perit judicial. Professor de l'àmbit pericial i d'urbanisme al CAATEEB i a l'Escola Pràctica i Jurídica del Col·legi d'Advocats de Granollers.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 20 h
Hores totals:
20 h
Videoconferència / Barcelona
Preu curs:
400.00 €
Preu col·legiat:
240.00 €