P14407
P – Activitats Pericials

Valoració de béns immobles i drets reals (Presencial/Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Analitzar els aspectes a tenir en compte per un informe-valoració (l’encàrrec, visita finca, documentació necessària, normativa, mètode/s a aplicar, drets reals  que afecten al bé immoble, jurisprudència, …), a partir de la resolució de casos pràctics, atenent les diverses finalitats en què es pot sol·licitar un informe de valoració d’un bé immoble.

Programa

 1. De mercat en finques en sòl urbà i rústic.
 2. Finca en sòl urbanitzable delimitat.
 3. Finca en arrendament en funció de la LAU.
 4. Habitatge i del sòl en el supòsit de VPO.
 5. Valor de la Legítima.
 6. Valoració dels drets reals (l’usdefruit; nua propietat; concessió administrativa, censos).
 7. Valor cadastral, IBI i plusvàlua actual (venda immoble).
 8. Valor fiscal: La Taxació pericial contradictòria (impost sobre Successions i donacions, i ITP i AJD).
 9. Valor d’expropiació (terreny classificat de SUC i qualificat de sistemes  urbanístics).
 10. Valor d’indemnització i el preu just per l’ocupació directa per un equipament Municipal.
 11. Valor d’expropiació per Ministeri de la Llei.
 12. Valoració d’un dret arrendatici amb LAU 1964, en la expropiació.
 13. Valor d’indemnització d’una porció de finca amb drets inferiors al 15 % de la  parcel.la         mínima en un projecte reparcel·latori.
 14. Valor d’indemnització en dos supòsits: trasllat d’una indústria i en el cessament d’activitat en un àmbit reparcel·latori.
 15. Edifici per declaració de ruïna amb un arrendament LAU 1964.

Professors

Esteve Aymà i Pedrola

Llicenciat en Dret. Arquitecte Tècnic i perit judicial. Professor de l'àmbit pericial i d'urbanisme al CAATEEB i a l'Escola Pràctica i Jurídica del Col·legi d'Advocats de Granollers.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 20 h
Hores totals:
20 h
Videoconferència / Barcelona
Preu curs:
400.00 €
Preu col·legiat:
240.00 €