Inici:
Fi:
Dissabte, de 9 a 13 h. 
Hores totals:
24  h
Curs per videoconferència 
Preu curs:
360,00 € 
Preu col·legiat:
288,00 € 
 
P15806 
-Activitats Pericials 
a0C1r00003rrH7DEAU 

 Actuacions de millora de l'estructura (reforç i reparació) (Videoconferència) 

Bon Pastor, 5 · Barcelona 
 

Objectius

En funció del coeficient de fiabilitat dels diferents elements estructurals, s'estudiaran les diferents solucions de reforç i de reparació i les tècniques d’actuació relacionades amb el terreny. Es dimensionaran els reforços per obtenir la solució en cada cas.

 

Continguts

1.- ACTUACIONS PER A INCREMENTAR EL MARGE DE SEGURETAT

         Dimensionat dels reforços per a parets de càrrega.

         Anàlisi de reforç per a arcs i voltes.

         Dimensionat del reforç per a forjats de fusta.

         Dimensionat del reforç per a forjats de ceràmica armada.

         Dimensionat del reforç per a forjats de biguetes d'acer.

         Dimensionat del reforç per a forjats de biguetes de formigó armat.

 

2.- ACTUACIONS SOBRE LA FONAMENTACIÓ I EL TERRENY:

         Revisió dels processos causants de patologies.

         Recalçament de la fonamentació.
         Micropilons.
         Millora del terreny: injeccions. Fonamentacions especials

 

3.- PRODUCTES ESPECIFICS PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES

 

 

Aquest curs forma part del postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents

Professors

Albert Berenguel

Llicenciat en Ciències Químiques. Project Manager CS Basf CC España, S.L. 

Joan Franch

Geòleg consultor en els àmbits de l'enginyeria geològica i la geotècnia.

Gemma Muñoz

Arquitecta tècnica col·legiada i Arquitecta. Professora d’estructures de La Salle i ETSAB, UPC. Coordinadora del màster d’estructures de La Salle – Ramon Llull. .

Francisco Ruiz

Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. Director de SIGMA Arquitectura i Enginyeria. Director Tècnic de TECO.