Inici:
Fi:
 
Hores totals:
80  h
*Àrea Building School - En línia 
Preu curs:
800,00 € 
Preu col·legiat:
640,00 € 
 
P70005 
-Activitats Pericials 

 Valoracions inmobiliàries (en línia)  

Campus Virtual de l'Area Building School 
 

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumne aprengui els fonaments de la valoració immobiliària tant, per a aquells que desitgen dedicar-se a valorar immobles, com per als qui, per la seva feina relacionada amb la gestió d’actius immobiliaris, precisen conèixer la metodologia i els principis de valoració.

 

La documentació i els sistema d’ensenyament adoptat presenten un enfocament eminentment pràctic amb la càrrega teòrica necessària i amb multitud d’exemples i exercicis que faciliten a l’alumne, assolir el coneixement a partir de la seva resolució.

 

Programa

Tema 1: PRINCIPIS I  DEFINICIONS

 

Elements de la valoració

 

1.1.    Principis

 

1.2.    Definicions

 

Tema 2: REGISTRE DE LA PROPIETAT, CADASTRE: IDENTIFICACIÓ

 

La propietat immobiliària vista des de la seva perspectiva jurídico-fiscal.

 

2.1.    El Registre de la Propietat.

 

2.2.    El Cadastre.

 

2.3.    Identificació d’immobles.

 

Tema 3: MÈTODE DE COMPARACIÓ

 

El procés de valoració per comparació.

 

3.1.    Identificació de les característiques principals que caracteritzaran el valor del immoble a valorar

 

3.2.    Selecció de mostres del mercat

 

3.3.    Depuració de les mostres

 

3.4.    Selecció de mostres

 

3.5.    Conjunt escollit de mostres

 

3.6.    Homogeneïtzació i ponderació de mostres

 

3.7.    Determinació dels coeficients d’homogeneïtzació

 

3.8.    Valor liquidador (Negociat) de les mostres de mercat

 

3.9.    Ponderació de les mostres

 

3.10. Valoració per comparació

 

3.11. Comprovació de la valoració

 

3.12. No aplicabilitat del mètode de comparació

 

Tema 4: MÈTODE D’ACTUALITZACIÓ

 

El procés de valoració per actualització de fluxe de caixa.

 

4.1.      Fonament matemàtic del mètode d’actualització

 

4.2.      Tipus d’interès nominal i real

 

4.3.      Tipus d’interès i període de temps considerats

 

4.4.      Tipus d’interès o Taxa d’actualització en el mètode

 

4.5.      Tipus d’interès o Taxa d’actualització (simplificat)

 

4.6.      Conseqüències del mètode

 

4.7.      Aplicabilitat el mètode d’actualització en les valoracions d’immobles

 

4.8.      Valor per actualització d’immobles amb rendes.

 

4.9.      Valoració del dret de superfície

 

4.10.    Valoració del dret d’ús de fruit

 

4.11.    Valoració d’immobles vinculats a explotacions econòmiques.

 

Tema 5: MÈTODE RESIDUAL

 

El mètode per a la valoració de terrenys.

 

5.1.      Procediment previ per al càlcul del valor del sòl per al mètode residual

 

5.2.      Mètode residual estàtic versus mètode residual dinàmic

 

5.3.      Mètode residual estàtic

 

5.4.      Volatilitat del valor del sòl

 

5.5.      Mètode residual dinàmic

 

Tema 6: MÈTODE DEL COST

 

Valoració per reposició.

 

6.1.   Costos d’una promoció immobiliària

 

6.2.    Valor de reemplaçament o reposició

 

6.3.    Coeficient de mercat

 

6.4.    Quan el valor de taxació és el de reposició o cost

 

Tema 7: VALOR MÀXIM LEGAL D’HABITATGES PROTEGITS

 

El valor de l’habitatge protegit.

 

7.1.   L’habitatge protegit a Espanya

 

7.2.    El valor màxim legal

 

7.3.    Identificació

 

7.4.    Tipus de promoció d’habitatge protegit

 

7.5.    Qualificació

 

7.6.    Desqualificació

 

7.7.    Durada de la protecció

 

7.8.    Superfícies

 

7.9.    Categoria d’habitatges protegits

 

7.10. Mòdul

 

7.11. Càlcul del valor màxim legal

 

7.12. Valor màxim legal del sòl

 

Tema 8: VALORACIONS CADASTRALS

 

Valoració a efectes del cadastre.

 

8.1.   Mètode cadastral

 

8.2.    Components del valor cadastral

 

8.3.    Valor cadastral del sòl rústic

 

8.4.    Valoració del sòl de naturalesa urbana

 

8.5.    Valoració de les construccions

 

8.6.    Coeficients correctors del valor de les construccions

 

8.7.    Càlcul del valor cadastral d’un immoble

 

8.8.    Motius habituals de recursos al cadastre

 

Tema 9: FINALITAT HIPOTECÀRIA

 

Valoracions d’immobles com a garantía

 

9.1.   Finalitats de la Ordre ECO/805/2003

 

9.2.    La societat de taxació

 

9.3.    Emissió i caducitat de les taxacions hipotecàries

 

9.4.    Observacions, condicionants i advertències

 

9.5.    Us, tipologia del immoble i estat de finalització en què es troba.

 

9.6.    Documentació que s’ha d’aportar necessàriament a un informe de taxació realitzat segons l’ ordre ECO-805, que es deriva directament de l’ús, tipologia i estat de l’immoble que es valora

 

9.7.    Presa de dades i valoracions.

 

9.8.    Tractament dels excessos de cabuda.

 

Tema 10:      FINALITAT TRIBUTÀRIA

 

Valoració a efectes de transmissions, successions i AJD.

 

10.1. Tributs i mètodes de valoració

 

10.2. Valoració de l’administració

 

10.3. Valoració pericial contradictòria de part

 

10.4. Valoració pericial contradictòria per pèrit tercer

 

10.5. Moment al que s’ha de referir la valoració

 

10.6. Cas especial de la valoració de l’ús de fruit i la nua propietat en els impostos de transmissions, actes jurídics documentats i successions.

 

Tema 11:      FINALITAT URBANÍSTICA

 

Valoració d’immobles afectats per la gestió urbanística.

 

11.1. Normativa d’aplicació

 

11.2. Situacions bàsiques de sòl

 

11.3. Conceptes i criteris generals per a la realització de les valoracions.

 

11.4. Valoració en situacions de sòl rural

 

11.5. Criteris generals d’actualització de la renda d’explotació

 

11.6. Factor de correcció per localització en la valoració de sòl rural

 

11.7. Valoració de les edificacions, construccions i instal·lacions susceptibles de ser desvinculades del sòl rural

 

11.8. Valoració en situació de sòl urbanitzat

 

11.9. Valoració del sòl urbà no consolidat

 

11.10.Indemnitzacions y despeses d’urbanització

 

11.11.El just i preu i premi d’afecció

 

Tema 12: ESTÀNDARDS INTERNACIONALS DE VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DELS TAXADORS

 

12.1. Estàndards Internacionals

 

12.2. Estàndards Rics. El Llibre Vermell.

 

12.3. Estàndards REV. El Llibre Blau.

 

12.4. Certificació de taxadors

 

Tema 13: VALORACIÓ DE TERRENYS

 

Cas particular de la valoració de terrenys urbans.

 

13.1  Valoració de terrenys.

 

13.2  Valoració de sòls urbans

 

13.3  Selecció i correcció de mostres d’habitatges unifamiliars entre mitgeres per a la valoració del sòl

 

Tema 14: VALORACIÓ D’HABITATGES

 

Cas particular de la valoració de diferents tipologies d’habitatges.

 

14.1  Valoració d’àtics

 

14.2  Valoració de Plates baixes amb jardí

 

14.3  Valoració d’habitatges unifamiliars aïllats

 

14.4  Valoració d’habitatges unifamiliars entre mitgeres

 

Tema 15: VALORACIÓ DE LOCALS COMERCIALS

 

Cas particular de la valoració de locals comercials.

 

15.1  Aptitud comercial

 

15.2  L’escalonat de valors

 

15.3  La planta del local i el seu valor

 

15.4  Valoració del local

 

Tema 16: VALORACIÓ D’ALTRES USOS: PLACES DE GARATGE, OFICINES I EDIFICACIONS INDUSTRIALS I IMMOBLES VINCULATS A ACTIVITATS ECONÓMIQUES

 

Cas particular de la valoració d’altres tipus d’immobles.

 

16.1  Valoració de places de garatge

 

16.2  Valoració d’oficines

 

16.3  Valoració d’edificacions industrials

 

16.4  Immobles en explotació econòmica

 

17.  L’INFORME DE LA TAXACIÓ

 

17.1 Descripció, format i documentació annexa a l’informe de taxació.

 

Competències

Un cop adquirits els coneixements impartits en aquest curs, l’alumne ha de ser capaç de realitzar les seves primeres valoracions immobiliàries. Així mateix, tindrà prou coneixement teòric com per a poder criticar tot tipus de valoracions d’immobles, de forma que amb el temps i la experiència posterior, els continguts d’aquest curs li serveixin per a emprendre valoracions més complexes.

 

 

Els cursos de la plataforma d'aprenentatge Area BS són totalment on line, no hi ha cap tipus de presencialitat, d'aquesta manera pot ajustar el curs a la seva disponibilitat horària, ja que es podrà connectar a qualsevol hora durant les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, una vegada s'iniciï el curs.

Professors

Carlos Bravo

Arquitecte. Taxador de CATSA i THIRSA. Professor de Valoracions de la Fundació Escola de l'Edificació.