Inici:
Fi:
Dilluns i dimecres de 16 a 20h  
Hores totals:
140  h
CAATEEB - Barcelona · Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
Preu curs:
655,00 € 
Preu col·legiat:
458,50 € 
 
S14818 
-Seguretat i Salut en la construcció 

 Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU)  

Bon Pastor, 5 · Barcelona 
 

Presentació
El Decret 30/2015, del 3 de març, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures.
També estableix que el Pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l’autoprotecció davant els riscos a que estigui subjecta l’activitat.
Poden obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció, personal tècnic que hagi superat un curs de formació bàsica de 140 hores.
El CAATEEB, com a centre acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,  per impartir la formació requerida per elaborar plans d’autoprotecció, us presenta el curs bàsic per tal d’obtenir l’acreditació de personal competent.
 
Objectiu
Dotar dels coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció i per obtenir l'acreditació com a personal tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció per a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny.
 
Avaluació 
Aquest curs es desenvolupa amb un sistema d’avaluació contínua, on es valora l’assistència (que ha de ser igual o superior al 80%), proves d'aprofitament de cada mòdul tipus test, resolució dels casos pràctics que s’aniran plantejant al llarg del curs i projecte final.
 
Programa 

 • Introducció bàsica a la protecció civil:
  • Introducció bàsica a la protecció civil.
  • La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya.
  • La gestió de les emergències.
  • Tecnologies de suport a la protecció civil.
 • Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció:
  • Normes bàsiques.
  • Normes tècniques.
 • Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració o implantació:
  • Introducció bàsica a la redacció d’un PAU.
  • Anàlisi del risc d’un PAU.
  • Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció d’un PAU.
  • Estructura organitzativa d’un PAU.
  • Implantació, manteniment i actualització d’un PAU.
    

El curs és d’una durada de 140 hores, de les quals 56 seran presencials i la resta seran complementades amb casos pràctics i lectures (56 hores presencials i 84 hores no presencials).

 

Els col·legiats del CAATEEB gaudiran d'un descompte especial del 30% sobre el preu del curs (20% de descompte col·legial + 10% bonificació especial per acreditació professional).  

Els col·legiats poden fraccionar en terminis sense interessos. Cal que contactin amb Formació.

Professors

Miguel E. Arredonda

Enginyer Tècnic en Telecomunicacions. Enginyer europeu. Director de Seguretat. Tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció. Cap Territorial de seguretat i protecció a Catalunya de Telefónica entre 1998 i 2000. CEO de l’empresa Segurnomía.

Emilio Herrero

Arquitecte tècnic col·legiat. Director de seguretat. Tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció.Cap Territorial de seguretat i protecció a Catalunya de Telefónica entre 2001 i 2004.

Sebastià Jané

Arquitecte tècnic i Enginyer d'edificació col·legiat. Master en Direcció i Organització d'empreses. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Coordinador de Seguretat i Salut en obres deconstrucció. Auditor de sistemes de gestió. Tècnic competent per realitzar Plans d'Autoprotecció PAU.