Postgrau d'Anàlisi de viabilitat i determinació d'objectius d'operacions immobiliàries 

G50914 

-

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

L’anàlisi de viabilitat és una fase molt important d’un projecte immobiliari. Es tracta d’una operació que requereix coneixements de diferents disciplines, fonamentalment financeres.


Al Postgrau d’Anàlisi de Viabilitat d’operacions immobiliàries introduirem a l’alumne en la gestió financera, a partir del coneixement de conceptes financers i ratis econòmics. Donarem les bases per entendre la gestió comptable empresarial i poder avaluar l’estat financer.


També analitzarem el mercat immobiliari, per poder realitzar un pla de màrqueting, definint un producte immobiliari que s’ajusti a la demanda, establint polítiques de preus i finançament adients.


Caldrà conèixer com afecta la fiscalitat immobiliària a la nostra operació i determinar els impostos a repercutir.
S’hauran de conèixer els sistemes i fonts de finançament d’operacions immobiliàries per poder valorar les opcions de finançament hipotecari més adequades per a cada projecte.


Caldrà definir els criteris d’avaluació financera de projectes d’inversió, per analitzar l’estructura de costos i quantificar i planificar els costos de l’operació immobiliària. I preparar un estudi de viabilitat, analitzant les necessitats de finançament  i la rendibilitat del capital aportat, i identificant i avaluant els riscos d’acompliment de les hipòtesis de diferents escenaris i les conseqüències econòmic-financeres que en derivin.

 

Amb la col·laboració de: