Postgrau de Gestió de Projecte i Obra

G51510 G – Gestió i organització en la construcció

-

CAATEEB - Barcelona

El professional capacitat per realitzar les funcions de gestor de projecte i obra, té com a missions la planificació, la gestió i contractació de l’avantprojecte i el projecte, la revisió i auditoria d’aquests i la contractació i coordinació dels diversos industrials que participaran durant el procés de construcció.

També ha de liderar i conduir els equips que hi intervenen durant el procés per tal que es compleixi el termini previst de lliurament de l’obra. Ha de controlar els costos per assegurar que es respectaran les qualitats previstes i el pressupost fixat.

El curs que presentem està estructurat com a itinerari formatiu i el seu objectiu és que els alumnes adquireixin les competències necessàries per desenvolupar correctament aquestes funcions, d’acord amb els requeriments de la demanda del sector i les empreses. Aquest postgrau forma part del Màster Project Manager en edificación i Urbanisme.

Amb el programa formatiu es pretén que els alumnes assoleixin les següents capacitats:

a) Consciència i capacitat de direcció i lideratge

 • Comprendre el paper fonamental que juga el gestor de l’obra com a catalitzador dins del procés de construcció de l’obra, en relació amb els agents que hi intervenen i en relació amb el seu equip de col·laboradors.
 • Prendre consciència de la importància d’assolir un bon nivell de competència en el camp de les habilitats directives, la comunicació, la professionalitat i l’ètica, per tal de saber motivar l’equip de col·laboradors cap a la consecució de bons resultats.
 • Conèixer els principis de les filosofies modernes i estils de direcció i gestió de projectes, i organitzacions.

b) Visió de conjunt

 • Capacitat de posicionar-se equilibradament en front dels objectius de temps, cost i qualitat de l’operació.
 • Conèixer les tècniques d’anàlisi -com per exemple les d’anàlisi del cicle de vida, de cost total, etc.- que s’utilitzen per trobar un posicionament adequat i un equilibri entre les diverses especificacions i objectius.

c) Visió estratègica i capacitat de reacció

 • Capacitat d’identificar i definir els aspectes que cal tenir en compte en el pla d’execució de l’obra.
 • Conèixer les tècniques per definir el pla d’execució i fer-ne el seguiment, contrastant els avenços amb els objectius establerts.
 • Saber dur la direcció estratègica de l’execució de l’obra.

d) Consciència i capacitat d’establir un marc d’actuació i unes bases per a la coordinació de tots els agents implicats en l'operació

 • Comprendre la importància de crear un marc adequat de relacions per al desenvolupament de l’obra i fer-ho comprendre i implicar-hi a tots els agents intervinents.
 • Saber implementar un procés clar d’establiment dels requeriments del client, dels objectius de l’obra i de les característiques de l’equip necessari.
 • Saber definir els elements d’informació bàsica que necessita cadascun dels intervinents per comprendre clarament el paper que ha de desenvolupar i com s’ha de relacionar i interactuar amb els altres.
 • Saber definir els paràmetres rellevants per al control del desenvolupament de l’obra.
 • Saber definir i implementar un sistema de control continuat dels processos clau que conformen l’obra.

e) Consciència dels riscos i capacitat de gestionar-los

 • Comprendre la naturalesa i l’origen dels riscos en la gestió del procés de construcció.
 • Conèixer les tècniques d’anàlisi de riscos i saber identificar, definir, quantificar i gestionar els riscos i planificar accions preventives.

fCapacitat d’organització

 • Saber organitzar el treball propi i el de l’equip de col·laboradors i saber definir i implementar una estructura de funcions-responsabilitats adequada als requeriments del servei a prestar i de les activitats a desenvolupar.
Col·labora amb els Masters i Postgraus del CAATEEB:

Sol·licitud d’informació de Màsters i Postgraus

Per demanar informació sobre qualsevol curs de Màster i Postgrau, ompliu el següent formulari


El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de EL COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la vostra sol·licitud. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris. Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat. Altres dades d’interès: Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA CIF Q0875009C Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament així com en el cas que existeixi una obligació legal i/o contractual. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per al pagament del servei, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.