Postgrau rehabilitació i sostenibilitat d'edificis residencials NEXT GENERATION

R50401 R – Rehabilitació i Sostenibilitat

-

CAATEEB - Barcelona

Aquest Postgrau et serà d'utilitat per ser un expert en la rehabilitació d'edificis residencials. D'aquesta manera podràs optar a les oportunitats laborals dels Fons Europeus - NEXT GENERATION.

El desenvolupament econòmic i urbanístic del nostre país en el segle XX s'ha basat en el creixement continu de sòl urbanitzable i en la producció massiva d'habitatge de nova construcció. Aquest desenvolupament intensiu a condemnat, el manteniment dels edificis residencials, a un paper secundari, quan no marginal.

Avui, això està canviant i les noves polítiques públiques estan començant a virar cap un model centrat en la ciutat construïda. Els reptes mediambientals, l’exigència d’un model econòmic més eficient i la necessitat de garantir uns paràmetres de confort, accessibilitat i salubritat més dignes estan convertit, la rehabilitació i el manteniment del parc edificat residencial, en el pilar on fonamentar la mirada del futur immediat del sector.

Aquest plantejament es materialitza en estratègiques públiques i en obligacions dels ciutadans. Per una banda, ens trobem amb un context europeu, del qual formem part, on s’està impulsant la rehabilitació energètica de forma decidida, com a part important de la seva estratègia de transformació de la seva economia. En aquest sentit, a principis del 2020, s’ha presentat la iniciativa “European Green Deal” on es planteja dedicar, almenys un 25% del pressupost de la UE, a les accions climàtiques. A mitjans del 2020 s’ha impulsat la “Renovation Wave”, amb la que es planteja rehabilitar energèticament, 35 milions d’edificis i crear 160.000 llocs de treball verds addicionals al sector de la construcció. A finals del 2020 s’ha creat el fons financer per la recuperació de l’economia europea post pandèmia “Next Generation UE” que vol mobilitzar 750.000 milions d’euros en tres anys, per a recuperar l’economia i centrar-la en l’àmbit de la sostenibilitat i la digitalització.

Pel que fa a les obligacions, la llei de l’ordenació de l’edificació estableix les competències dels agents de l’edificació, assignant l’obligació de manteniment als propietaris dels edificis i la d’usar-los adequadament als usuaris. La inspecció tècnica d’edificis d’habitatges s’ha configurat com l’instrument obligatori per verificar aquest deure, de forma periòdica. Les inspeccions de verificació, el programa de rehabilitació i la constitució d’un fons de reserva específic per respondre de les despeses econòmiques, permet assegurar el compromís de la propietat en fer les obres de posada al dia de l’edifici. El certificat d’eficiència energètica es necessari per al lloguer i la compravenda d’immobles. El passaport de la rehabilitació energètica, que consta en la directiva europea i que ja s’ha implantat en altres països del nostre entorn, es configura com a imprescindible per a establir el full de ruta de la millora energètica dels edificis en l’horitzó del 2050. Els ajustos raonables d’accessibilitat que s’havien d’haver incorporat en els edificis existents abans del mes de novembre del 2017, són un repte majúscul i la seva necessitat inajornable, ja que en 15 anys mes del 30% de la població serà major de 65 anys. Les exigències de desamiantat dels edificis que planteja el parlament europeu per al 2032 o la mitigació el gas radó que estableix la directiva Euroatom, són altres reptes de salubritat que cal afrontar en els edificis d’habitatges per a que aquests no emmalalteixin als seus usuaris. El llibre de l’edifici es configura com una eina necessària i imprescindible per gestionar tècnicament l’edifici i generar la història clínica de l’edifici mitjançant el registre i la documentació que l’acompanya. El codi tècnic de l’edificació, la instrucció del formigó, el reglament electrotècnic de baixa tensió, el reglament d’instal·lacions tèrmiques dels edificis i la resta de legislació tècnica estableix capítols específics sobre les obligacions de planificar el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions amb operacions programades que s’han d’encarregar a un tècnic competent. 

Totes aquestes iniciatives estratègiques i obligacions legals, fan que l’existència d’un “tècnic de capçalera” en cada edifici residencial sigui avui una necessitat sentida per als propietaris, administradors i usuaris dels edificis residencials. Aquest perfil professional va ser creat l’any 1995 pel CAATEEB, i avui són molts els arquitectes tècnics que actuen com a professionals de confiança de la propietat, organitzant i gestionant la rehabilitació i el manteniment en els edificis; assessorant, orientant, coordinant, acompanyant, mediant i facilitant l’impuls de qualsevol decisió tècnica que es pugui plantejar en els edificis.

Aquest curs es planteja per aprofundir en els coneixements i refermar l’especialització dels tècnics en aquest àmbit professional. En ell s’hi mostren els continguts que regeixen els criteris de rehabilitació i manteniment dels edificis residencials, amb una visió amplia del que cal conèixer i dominar, així com de les eines que tenen al seu abast i que poden ajudar a portar-ho a la pràctica.

Col·labora amb els Masters i Postgraus del CAATEEB:

Sol·licitud d’informació de Màsters i Postgraus

Per demanar informació sobre qualsevol curs de Màster i Postgrau, ompliu el següent formulari


El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de EL COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la vostra sol·licitud. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris. Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat. Altres dades d’interès: Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA CIF Q0875009C Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament així com en el cas que existeixi una obligació legal i/o contractual. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per al pagament del servei, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.