Postgrau rehabilitació i sostenibilitat d'edificis residencials NEXT GENERATION

R50401 R – Rehabilitació i Sostenibilitat

-

CAATEEB - Barcelona

Aquest Postgrau et serà d'utilitat per ser un expert en la rehabilitació d'edificis residencials. D'aquesta manera podràs optar a les oportunitats laborals dels Fons Europeus - NEXT GENERATION.

El desenvolupament econòmic i urbanístic del nostre país en el segle XX s'ha basat en el creixement continu de sòl urbanitzable i en la producció massiva d'habitatge de nova construcció. Aquest desenvolupament intensiu a condemnat, el manteniment dels edificis residencials, a un paper secundari, quan no marginal.

Avui, això està canviant i les noves polítiques públiques estan començant a virar cap un model centrat en la ciutat construïda. Els reptes mediambientals, l’exigència d’un model econòmic més eficient i la necessitat de garantir uns paràmetres de confort i salubritat més dignes estan convertit al manteniment del parc edificat residencial en el pilar on fonamentar la mirada de futur.

La llei de l’ordenació de l’edificació estableix les competències dels agents de l’edificació, assignant l’obligació de manteniment als propietaris dels edificis i la d’usar-los adequadament als usuaris. El codi tècnic de l’edificació concreta aquestes obligacions, fixant que tot edifici ha de disposar d’un pla de manteniment amb operacions programades que s’han d’encarregar a un tècnic competent.

La instrucció del formigó, el reglament electrotècnic de baixa tensió, el reglament d’instal·lacions tèrmiques dels edificis i la resta de legislació tècnica estableix capítols específics sobre les obligacions de planificar i programar el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions.

Per altra banda, la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges es configura com a l’instrument obligatori per verificar de forma periòdica el deure de conservació. El programa de rehabilitació i la constitució d’un fons de reserva econòmic específic per respondre a les despeses que es derivin de l’execució de les obres previstes en el programa, permet assegurar el compromís de la propietat en fer les obres de posada al dia de l’edifici.

El passaport de la rehabilitació energètica, que consta en la directiva europea d’eficiència energètica, es configura com a imprescindible per a establir el full de ruta de la millora energètica dels edificis en l’horitzó del 2050. Les exigències de desamiantat dels edificis que planteja el parlament europeu per al 2032 o la mitigació el gas radó que estableix la directiva Euroatom, són altres reptes que cal afrontar en els edificis d’habitatges per a que aquests no emmalalteixin als seus usuaris.

Finalment el llibre de l’edifici permet gestionar tècnicament l’edifici i generar la història clínica de l’edifici mitjançant el registre i documentació que l’acompanya.

Aquest postgrau es planteja per aprofundir en els coneixements i refermar l’especialització dels tècnics en aquest àmbit professional. En ell s’hi plantegen els coneixements bàsics que regeixen els criteris de manteniment dels edificis residencials, amb una visió amplia del que cal conèixer i dominar, així com de les eines que tenen al seu abast i que poden ajudar a portar-ho a la pràctica.

Col·labora amb els Masters i Postgraus del CAATEEB:

Sol·licitud d’informació de Màsters i Postgraus

Per demanar informació sobre qualsevol curs de Màster i Postgrau, ompliu el següent formulari


El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de EL COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la vostra sol·licitud. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris. Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat. Altres dades d’interès: Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA CIF Q0875009C Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament així com en el cas que existeixi una obligació legal i/o contractual. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per al pagament del servei, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.