Postgrau rehabilitació i sostenibilitat d'edificis residencials NEXT GENERATION

R50402 R – Rehabilitació i Sostenibilitat

-

CAATEEB - Barcelona

Aquest postgrau et resultarà d'utilitat per actuar com AGENT REHABILITADOR. 
D'aquesta manera podràs optar a les oportunitats laborals dels Fons Europeus NEXT GENERATION.

El desenvolupament econòmic i urbanístic del nostre país, en el segle XX, s'ha basat en el creixement continu de sòl urbanitzable i en la producció massiva d'habitatge de nova construcció. Aquest desenvolupament intensiu ha condemnat la rehabilitació i el manteniment dels edificis residencials, a un paper secundari, quan no marginal. Avui, això està canviant i les noves polítiques públiques estan començant a virar cap un model centrat en la ciutat construïda. Els reptes mediambientals, l’exigència d’un model econòmic més eficient i la necessitat de garantir uns paràmetres de confort, accessibilitat i salubritat més dignes estan convertit, la rehabilitació i el manteniment del parc edificat residencial, en el pilar on fonamentar la mirada del futur immediat del sector.

Aquest plantejament es materialitza en estratègiques públiques i en obligacions dels ciutadans. Per una banda, ens trobem amb un context europeu, del qual formem part, on s’està impulsant la rehabilitació energètica de forma decidida, com a part important de la seva estratègia de transformació de la seva economia. En aquest sentit, a principis del 2020, s’ha presentat la iniciativa “European Green Deal” on es planteja dedicar, almenys un 25% del pressupost de la UE, a les accions climàtiques, d’on penja la “Renovation Wave”, amb la que en el període 2020-2030, es planteja rehabilitar energèticament, 35 milions d’edificis i crear 160.000 llocs de treball verds addicionals al sector de la construcció. Per altra banda, s’ha creat un fons financer sense precedents per la recuperació de l’economia europea post pandèmia anomenat “Next Generation UE” amb el que es vol mobilitzar 5.820 milions d’euros en tres anys a través de la rehabilitació energètica.

Totes aquestes iniciatives estratègiques i obligacions legals requereixen de professionals sòlidament preparats, tant per assessorar a tècnics i ciutadans en les xarxes d’oficines de rehabilitació, municipals i/o comarcals, com per a gestionar i activar la rehabilitació en cada edifici, a través de nous perfils professionals com el de “l’agent rehabilitador” que es descriu en els fons econòmics “Next Generation”, així com en figures ja consolidades com són els dels “’tècnics de capçalera”, que assessoren, orienten, coordinen, acompanyen, medien i faciliten l’impuls de qualsevol decisió tècnica que es pugui plantejar en els edificis.

Els fons europeus de rehabilitació han posat sobre la taula aquesta necessitat, essent avui un requisit indispensable per activar, impulsar i gestionar les intervencions de rehabilitació i millora dels edificis residencials. Amb aquest sentit es planteja aquest curs on es vol aprofundir en els coneixements necessaris per a exercir aquesta funció i refermar l’especialització dels arquitectes tècnics en aquest àmbit professional. En ell s’hi mostren els continguts que regeixen els criteris de rehabilitació i manteniment dels edificis residencials, amb una visió amplia del que cal conèixer i dominar, així com de les eines que tenen al seu abast i que poden ajudar a portar-ho a la pràctica, essent la porta d’entrada a la seva especialització.

Col·labora amb els Masters i Postgraus del CAATEEB:

Sol·licitud d’informació de Màsters i Postgraus

Per demanar informació sobre qualsevol curs de Màster i Postgrau, ompliu el següent formulari


El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de EL COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la vostra sol·licitud. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris. Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat. Altres dades d’interès: Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA CIF Q0875009C Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament així com en el cas que existeixi una obligació legal i/o contractual. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per al pagament del servei, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.