Postgrau Gestió del projecte i obra 

G51505 

-

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

El professional capacitat per realitzar les funcions de gestor de projecte i obra, té com a missions la planificació, la gestió i contractació de l’avantprojecte i el projecte, la revisió i auditoria d’aquests i la contractació i coordinació dels diversos industrials que participaran durant el procés de construcció. També ha de liderar i conduir els equips que hi intervenen durant el procés per tal que es compleixi el termini previst de lliurament de l’obra.

Ha de controlar els costos per assegurar que es respectaran les qualitats previstes i el pressupost fixat. El curs que presentem està estructurat com a itinerari formatiu i el seu objectiu és que els alumnes adquireixin les competències necessàries per desenvolupar correctament aquestes funcions, d’acord amb els requeriments de la demanda del sector i les empreses.

 

 Aquest postgrau forma part del Màster Project Manager en edificación i Urbanisme.  

  

Amb el programa formatiu es pretén que els alumnes assoleixin les següents capacitats:

a) Consciència i capacitat de direcció i lideratge

 • Comprendre el paper fonamental que juga el gestor de l’obra com a catalitzador dins del procés de construcció de l’obra, en relació amb els agents que hi intervenen i en relació amb el seu equip de col·laboradors.
 • Prendre consciència de la importància d’assolir un bon nivell de competència en el camp de les habilitats directives, la comunicació, la professionalitat i l’ètica, per tal de saber motivar l’equip de col·laboradors cap a la consecució de bons resultats.
 • Conèixer els principis de les filosofies modernes i estils de direcció i gestió de projectes, i organitzacions.

 

b) Visió de conjunt 

 • Capacitat de posicionar-se equilibradament en front dels objectius de temps, cost i qualitat de l’operació.
 • Conèixer les tècniques d’anàlisi -com per exemple les d’anàlisi del cicle de vida, de cost total, etc.- que s’utilitzen per trobar un posicionament adequat i un equilibri entre les diverses especificacions i objectius.

 

c) Visió estratègica i capacitat de reacció

 • Capacitat d’identificar i definir els aspectes que cal tenir en compte en el pla d’execució de l’obra.
 • Conèixer les tècniques per definir el pla d’execució i fer-ne el seguiment, contrastant els avenços amb els objectius establerts.
 • Saber dur la direcció estratègica de l’execució de l’obra. 

 

d) Consciència i capacitat d’establir un marc d’actuació i unes bases per a la coordinació de tots els agents implicats en l'operació

 • Comprendre la importància de crear un marc adequat de relacions per al desenvolupament de l’obra i fer-ho comprendre i implicar-hi a tots els agents intervinents.
 • Saber implementar un procés clar d’establiment dels requeriments del client, dels objectius de l’obra i de les característiques de l’equip necessari.
 •  Saber definir els elements d’informació bàsica que necessita cadascun dels intervinents per comprendre clarament el paper que ha de desenvolupar i com s’ha de relacionar i interactuar amb els altres.
 • Saber definir els paràmetres rellevants per al control del desenvolupament de l’obra.
 • Saber definir i implementar un sistema de control continuat dels processos clau que conformen l’obra.

 

e) Consciència dels riscos i capacitat de gestionar-los

 •   Comprendre la naturalesa i l’origen dels riscos en la gestió del procés de construcció.  
 • Conèixer les tècniques d’anàlisi de riscos i saber identificar, definir, quantificar i gestionar els riscos i planificar accions preventives.

 

 f)   Capacitat d’organització

 • Saber organitzar el treball propi i el de l’equip de col·laboradors i saber definir i implementar una estructura de funcions-responsabilitats adequada als requeriments del servei a prestar i de les activitats a desenvolupar.

 

  Descarrega el catàleg (PDF)

 

Amb la col·laboració de: