Postgrau de patologia i estudi estructural de construccions existents 

Q50113 

-

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

La patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil sistematitzar unes pautes d’actuació, ja que cada cas té una transcendència i uns condicionants diferents.
 
El curs, que s'imapartirà a Barcelona, pretén donar unes indicacions de caràcter genèric, que puguin servir de referència a l’hora de plantejar què cal fer quan se’ns presenta una patologia i realitzar una correcta diagnosi dels edificis.
 
El Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents és una formació encaminada essencialment a les feines d’inspecció  in situ i als assaigs, ja que són les tasques que amb més freqüència ha de desenvolupar un Arquitecte tècnic, però també es fa al·lusió a la resta dels aspectes que completen l’estudi d’una construcció existent.

La proposta es centra en els danys i estudis relacionats amb l’estructura d’una construcció i el seu comportament.

 

  Descarregat el catàleg (PDF) 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

Video presentació del curs