5/6/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Quines entitats s'aconsella visitar en la inspecció tècnica d’edificis?

Per disposar d’informació suficient per a la valoració de l’estat de l’edifici convé visitar tots els elements comunitaris, i com a mínim el 80% de les entitats que composen l’edifici, i alhora accedir al 100% de les entitats que són considerades de risc.

Per disposar d’informació suficient per a la valoració de l’estat de l’edifici s'aconsella visitar tots els elements comunitaris, i com a mínim el 80% de les entitats que composen l’edifici, i alhora accedir al 100% de les entitats que són considerades de risc, com són les entitats ubicades en planta d’accés a l’edifici, les plantes sota rasant, sota coberta, llindars amb mitgera, entre d’altres.

 Es recomana que advertiu al propietari o comunitat de propietaris que a la visita cal poder accedir a qualsevol lloc de l’edifici i, sobretot, quines són les entitats que és imprescindible visitar. 

En el cas que per motius justificables que no us permetin accedir a aquestes entitats mínimes (80% d’entitats i 100% de les que són de risc) podeu justificar en el Document ITE  la impossibilitat d’accés de forma motivada en l'apartat 11, en el subapartat RECOMANACIONS NECESSÀRIES PER A UN CORRECTE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.  

Consulteu més informació sobre la redacció de ITE al Document Guia DG 08

Per saber com tramitar el visat del document ITE, podeu consultar la pregunta freqüent En quin moment visem el document ITE?