13/7/2020
FAQ

 Sol·licitud de compulsa de documentació visada

Entre tots els avantatges que suposa el visat dels treballs professionals trobem la garantia, tant pel tècnic com pel client, que la documentació s’arxiva i custòdia durant el període de responsabilitat establert legalment.
 

Entre tots els avantatges que suposa el visat dels treballs professionals trobem la garantia, tant pel tècnic com pel client, que la documentació s’arxiva i custòdia durant el període de responsabilitat establert legalment.

Això suposa, que tant el tècnic com el propietari o una persona autoritzada per part d’aquest, poden sol·licitar la compulsa de qualsevol dels documents visats associats a un treball. La compulsa garanteix que el document és idèntic a l’original i permet realitzar les tramitacions administratives pertinents. Per exemple, per poder tramitar la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat és necessari el certificat final d’obra i habitabilitat, així com el certificat del programa del control de qualitat si l’habitatge és anterior al CTE, o la relació de controls d’obra si és posterior.

Aquí trobaràs tota la informació de com demanar-la, així com el model de sol·licitud