3/6/2020
NOTICIES DE VISATS

 8 avantatges de sol·licitar la validació d’idoneïtat en visar el document ITE

El CAATEEB ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit de visat. Aquesta validació d’idoneïtat amb el visat aporta avantatges, no només per al tècnic redactor, sinó també per al client i per a la pròpia Administració.

Els avantatges són els següents:  

ASSESSORAMENT: L' informe ITE és revisat per un equip tècnic especialitzat que li assessorarà en tot els procés de realització del ITE, des de l’elaboració del document amb l’eina de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) fins a la tramitació i obtenció del Certificat d’aptitud.

EXPERIÈNCIA: L’experiència obtinguda amb la revisió d’idoneïtat de més de 8000 ITEs en els 5 últims anys, permet al CAATEEB efectuar observacions al tècnic amb l’objectiu d’evitar possibles incidències o requeriments al propietari o Comunitat, i així agilitzar l’obtenció del Certificat d’Aptitud. 

RAPIDESA: La revisió dels expedients s’efectua en una jornada laboral. 

SIMPLICITAT: El Visat i la idoneïtat s’obtenen en un únic tràmit gràcies a l’oficina virtual del CAATEEB.

GARANTIA: Garantia davant el client i l’Administració de que disposa de la titulació, està col·legiat, i compleix els requeriments legals per exercir la professió, i la cobertura de responsabilitat civil preceptiva.

HABILITACIÓ PROFESSIONAL: Poder donar fe davant l’Administració de la veracitat de la declaració responsable feta pel tècnic mitjançant el Certificat de Visat que es pot entregar al client.

COMPLIMENT DE TERMINIS: Poder donar fe de data certa d’emissió del informe ITE i que el client pugui demostrar el compliment dels terminis d’execució de la ITE establerts pel Decret 65/2015.

RESPONSABILITAT CIVIL COL·LECTIVA: En el moment de visar el document ITE us podeu acollir a la responsabilitat civil col·lectiva. Per tant, una vegada visat no cal preocupar-se de mantenir la pòlissa durant els períodes de responsabilitat.

 

Com podem sol·licitar el Visat amb validació d’idoneïtat?

Una vegada elaborat l'informe, es pot sol·licitar el visat enviant el pdf ITE que s’obté de l’aplicatiu de l’AHC, a través de la plataforma de visat digital del CAATEEB. Convé tramitar el visat abans de fer la sol·licitud del certificat d’aptitud per així poder modificar el fitxer a l’aplicatiu de l’AHC si es detecten incidències a corregir. Vegeu la pregunta freqüent sobre en quin moment es pot sol·licitar la validació d’idoneïtat de l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici.

En cas de desitjar el visat sense el valor afegit de la idoneïtat, només caldrà que desmarqueu l'opció que surt per defecte en el treball. La idoneïtat de la ITE no representa cap cost addicional al visat.  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, en el telèfon 93.240.20.60, a través del Canal de Consultes o al correu electrònic idoneitat@apabcn.cat

Podeu consultar també el document Guia 08 sobre la redacció d'informes ITE per a més informació.