Actualitat del Servei de Validació i Registre

En aquesta secció trobareu notícies, informacions i novetats relacionades amb l’Àrea de Validació i Registre del CAATEEB. També podreu consultar amb més detall tota la informació referent a aquests temes.
 
El CAATEEB ha implantat una nova plataforma digital que integra tots els tràmits i serveis del CAATEEB, i que facilita la tramitació electrònica amb les administracions públiques. ...
Els marcadors faciliten molt la lectura del document a tercers i donen qualitat al teu treball.
Redacta el teu llibre de l’edifici segons el decret 67/2015. Recorda que tens a la teva disposició el LEWEB per generar de forma ràpida i senzilla el llibre de l’edifici.
El llibre d'incidències és un document que hi ha d'haver a tota obra, reconegut pel Real Decret 1627/97 com a únic mitjà per dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat...
A continuació fem un recull d’alguns aspectes que cal considerar a l’hora de tramitar certificats d’habitabilitat de segona ocupació per a habitatges usats o preexistents.
A continuació s'explica com es pot facturar el visat a nom del vostre despatx professional, empresa o a tercers.
Una de les dades que ha de contenir l’informe d’eficiència energètica, és el procediment reconegut utilitzat per elaborar-lo.
La renúncia és el tràmit mitjançant el qual el tècnic que té assumides unes determinades intervencions, desisteix o deixa de fer-se'n càrrec. Conegueu quins són els passos per al t...
Consulta el teu historial de facturació d'una manera fàcil i rápida a través de l'oficina virtual.
Entre tots els avantatges que suposa el visat dels treballs professionals trobem la garantia, tant pel tècnic com pel client, que la documentació s’arxiva i custòdia durant el perí...
Segons l’article 7 del RD1627/1997, quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, serà la direcció facultativa qui l’assumirà....
Tramita el visat elaborant el llibre de l’edifici utilitzant gratuïtament l’aplicació del CAATEEB. Recorda que pots recuperar les despeses de visat.
L’historial professional de visats del col·legiat reflecteix tota la relació d’obres i treballs visats que has realitzat en el decurs de la teva trajectòria professional.
En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb mitjançant l’eina del CAATEEB, l'import es recupera en tramitar el visat.
Per tal de complir amb la legislació vigent, cal conèixer quan és necessària la presència del coordinador de seguretat i salut. En el cas que la CSS sigui obligatòria, cal informar...
Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el Cadastre...
Una de les novetats que va tenir el Decret 67/2015 que va entrar en vigor ara fa dos anys, és la inclusió dels habitatges unifamiliars. Expliquem a continuació els detalls
En cas de detectar una situació de risc imminent per a la salut i la seguretat de les persones i les coses caldrà valorar-les com deficiències greus o molt greus, segons la graveta...
La validació d'idoneïtat dels Informes ITE com a valor afegit al tràmit de visat és una revisió del contingut de l'informe ITE d'acord als criteris que es troben descrits en el Doc...
Facilitem eines per contactar amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pels casos d'incidència informàtica amb el Portal Generador d'informes ITE o per dubtes sobre l'eina informà...
Per disposar d’informació suficient per a la valoració de l’estat de l’edifici convé visitar tots els elements comunitaris, i com a mínim el 80% de les entitats que composen l’edif...
D'acord al Decret 67/2015 els informes ITE s'han de redactar mitjançant el Portal Generador d'Informes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. A continuació expliquem com podem ...
Un cop realitzat l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici cal que la propietat (o el seu representant autoritzat) presenti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·lici...
Document Guia 08 sobre la redacció d’informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici segons el Decret 67/2015.
Quan es presenta l’informe ITE a l'Administració per l'obtenció del Certificat d'Aptitud, aquesta té un màxim de 3 mesos des de la data de la sol·licitud per resoldre's. Poden apar...
A continuació fem un recull d'informació d'interès per aquells professionals que redacten Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).
El CAATEEB ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit de visat. Aquesta validació d’idoneïtat amb el visat aporta avantatges, no només per al tè...
Tramita un certificat d'habitabilitat en 10 minuts amb aquestes eines al teu abast
El CAATEEB edita un nou Document Guia on es mostra pas a pas tot el tràmit del certificat d'habitabilitat, des de com acreditar l’antiguitat de l’habitatge fins a sol·licitar la cè...
El CAATEEB ofereix avantatges en el preu de visat d'un certificat d’habitatge usat (CHU) i un certificat d’eficiència energètica (CEE) del mateix habitatge.
Podem saber si un habitatge disposa de Cèdula d’habitabilitat, realitzant la consulta per Internet a través de l'eina de l’Agència de l’Habitatge a la què teniu accés des de l'Ofic...
En relació a les circulars 2 i 6 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a continuació expliquem els detalls i particularitats de la Declaració Responsable en funció de l'antigui...
En el moment de tramitar el visat d’una Cèdula d’Habitabilitat, tenim la possibilitat d’adjuntar l’Annex Fotogràfic. Conegueu per a que pot ser útil aquest document.
Recorda que pots visar tots els treballs professionals, exceptuant obra i seguretat, acollint-te a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva.
Actualitza el teu historial professional de visats comunicant el final d’obra o bé la teva renúncia per delimitar la teva responsabilitat civil.
El servei de validació i registre disposa d’un canal de consultes per realitzar qualsevol pregunta relacionada amb el tràmit del visat així com d’idoneïtat.
Segons les dades de Visat del CAATEEB, destaca per primer cop des de l’inici de la crisi l’increment de les obres de nova construcció i de gran rehabilitació.
Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona per promoure l’emissió de certifi...
La ITE és obligatòria per tots els edificis de més de 45 anys . Per passar la ITE contacteu amb el vostre aparellador de confiança o podeu posar-vos en contacte amb el CAATEEB per ...
S'ha implantat una millora que fa extensible el pagament amb visa a tots els tràmits de visat
L’Institut Català d'Energia té a disposició dels usuaris les dades corresponents a la informació pública dels certificats d’eficiència energètica dels edificis a través del Cercado...
Resolem algunes preguntes freqüents sobre la vigencia del certificat d'aptitud de l'edifici segons el Decret 67/2015.
Si disposeu d’un certificat IdCAT, aquest té una validesa inicial de quatre anys. Passat aquest temps, i a dos mesos vista de la data de caducitat, podeu optar per la seva renovaci...
Cal disposar de cobertura d’Assegurança de Responsabilitat Civil al iniciar el treball i, també, durant els períodes de responsabilitat.
Amb l’entrada en vigor del D67/2015 la redacció d’Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici es duu a terme a través del Portal Generador d’Informes ITE. Expliquem el procediment a ...
Us donem unes recomanacions per afavorir el procés de visat dels documents que envieu en els vostres expedients, tramitats per l’oficina virtual.