13/7/2020
Responsabiltiats de la direcció d'execució

 Funcions en matèria de Seguretat i Salut de la DEO i la DO + DEO en cas d'un únic contractista

Segons l’article  7 del RD1627/1997, quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, serà la direcció facultativa qui l’assumirà.

La figura del coordinador/a en matèria de seguretat i salut en fase d’execució ve definida i descrita pel Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre,  on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i determina, entre moltes altres coses, el següent: "Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.”

Però, en qui recau les funcions en matèria de Seguretat i Salut quan no és obligatori que hi hagi un Coordinador/a en fase d’execució? Tal i com indica l’article 7 del Reial Decret 1627/1997: “Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa."

Serà per tant la Direcció Facultativa qui assumirà les funcions en matèria de Seguretat i Salut en fase d’execució com l'aporvació del pla o la diligència del llibre d'incidències.

Podeu consultar el text íntegre del Real Decreto 1627/1997