Visat Digital

 

Visat WEB

Visat d'Idoneïtat Tècnica

Ventanilla Única

Tramits amb l'Administració

 

 

 Visat WEB

 

El visat web, és un sistema de visat a través de la pàgina web del CAATEEB, que fa possible gestionar i tramitar el visat amb total garantia i confidencialitat.

 

Amb el visat web, evitaràs esperes i desplaçaments, ja que et permet visar més àgilment en qualsevol moment i des de qualsevol lloc que tingui connexió a internet (sense necessitat de suport CD), el 100% del treballs professionals (incloses les Obres Oficials), sense límit de PEM.

 

El visat web et permet visar:

  • Treballs d’obra privada i obra oficial sense límit de PEM (Projectes, direccions d’obra i direccions d’execució de l’obra, i legalitzacions corresponents).
  • Treballs de seguretat en obra privada i obra oficial sense límit de PEM.
  • Coordinacions de seguretat i salut, i estudis de seguretat i salut.
  • Treballs realitzats per funcionaris.
  • Altres treballs (estudis tècnics, urbanístics i econòmics; informes, dictàmens i certificats; col·laboracions i assessoraments; aixecaments plamètrics i replanteigs i certificats d’habitatge usat).
  • Tràmits sobre expedients (els documents que es visen un cop s’han iniciat els treballs, com ara actes d’aprovació, llibres d’obra, certificats de compliment de programa de control de qualitat, alguns certificats finals d’obra, etc).
  •  Modificacions de documents tècnics (Projectes, estudis, informes...).
  •  Documents intermedis (de treballs visats tramitats presencialment a partir del 17 de novembre de 2008).
  • Certificats de final d’obra d’arquitectes tècnics.

   

Què NO es pot visar des del web? No podreu afegir treballs a un visat existent, fer-ne treballs parcials (rescats de renúncies), renúncies, modificacions d’expedients visats que facin variar les característiques del treball (tant si s’ha fet en línia com presencialment... m2, nombre d’habitatges, PEM, etc), documents intermedis d’expedients visats tramitats presencialment abans de la implantació del visat al web (17/11/2008), Certificats de final d’obra compartits amb altres titulats, treballs compartits amb altres arquitectes tècnics que no estiguin acreditats per visar a distància.

 

[+] Informació 

 

 

 Visat d'Idoneïtat Tècnica 

 

L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Ramon Garcia Bragado i el gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona, Andreu Puig, van anunciar en roda de premsa el dia 11/02/2010, que Barcelona implantarà les llicències electròniques.

 

Per tal de preparar el nou model de llicència d’obres, l’Ajuntament està tancant un acord amb els col·legis professionals d’aparelladors, arquitectes i enginyers que consisteix en què prèviament al procés de tramitació de la llicència, els respectius col·legis hauran d’emetre l’anomenat, Certificat d’Idoneïtat.

 

El Certificat d’idoneïtat s’emetrà mitjançant un Visat d’Idoneïtat dels projectes i les documentacions tècniques que hauran elaborat els professionals.

 

[+] Informació

 

 

 Ventanilla Única   

 

El 23 de desembre de 2009 es va publicà en el BOE l’anomenada “Llei Òmnibus”, en el marc del procés de transposició e implantació en l’estat espanyol de la Directiva de Serveis europea. La nova Llei, amb caràcter general, va entrar en vigor el dia 27 de desembre del 2009.

 

Es fa obligatori pels Col·legis, disposar d’una pàgina web per que, a través de la “Ventanilla Única” (prevista a la Llei del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici), els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per la col·legiació, els seu exercici i la seva baixa del Col·legi, a través d’un únic punt, per via electrònica i a distància (article 10 de la Llei de Col·legis). L’anomenada “Ventanilla Única” tindrà diferents funcions pels professionals i pels usuaris dels seus serveis.

 

 

 

 Tràmits amb l'Administració

 

Pàgina pendent d'actualitzar !
 
Implantació d’aplicacions informàtiques per gestionar en línia alguns tràmits del procés constructiu que fins ara només es podien tramitar presencialment, permet un estalvi tant de temps, com de desplaçaments, i ofereix sempre les màximes garanties.

 

[+] Informació 

  

 

 Gescol  

 

El dia 3 de juliol del 2009, el GESCOL va deixar de funcionar per visar digitalment.  

T’animen a visar pel WEB a través de l’Oficina Virtual !!