24/2/2015

Tramitació telemàtica de cèdules de segona ocupació amb la Generalitat

Des del dia 6 de febrer de 2013, i per tal de donar compliment al Decret 141/2012, estan implantats els nous formularis per tramitar el Certificats d’Habitabilitat de Segona Ocupació a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB. 

 

En el cas de que feu la tramitació del Certificat d’Habitabilitat digitalment en el CAATEEB, només haureu d’accedir a l’Oficina Virtual (heu de tenir signat prèviament el contracte), emplenar les dades i sol·licitar el visat/registre. També podeu fer la tramitació presencialment.

 

Recordeu que amb la TRAMITACIÓ DIGITAL, gaudireu d’avantatges en el cost del visat/registre!

 

El tràmit per l'Oficina Virtual, t'ajuda a determinar l'imprès que correspon!

 

El tràmit que hem implantat a l’Oficina Virtual del CAATEEB, us ajudarà a través d’un qüestionari, a determinar els models d’impresos adients d’acord amb el que determina el Decret d’Habitabilitat vigent. Consulteu el Manual on s’explica com emplenar el formulari per obtenir l’imprès que s’ha d’aplicar depenent entre d’altres, de l’antiguitat de l’habitatge que es vol certificar.

 

Aquest tràmit també específica quins són els camps que obligatòriament cal emplenar per poder fer la sol·licitud, d’acord amb el que l’Agència de l’Habitatge requereix. Una de les dades obligatòries, en el cas que es tracti d’un habitatge que ha tingut cèdula amb anterioritat atorgada per la Generalitat, és el núm. de Cèdula. Podeu trobar aquest número a través de la consulta que s’ha habilitat expressament a l’Oficina Virtual/accés a Oficina virtual de tràmits, o trucant al 012.

 

Tramitació telemàtica de cèdules de segona ocupació amb la Generalitat

 

Podeu visar/registrar telemàticament els certificats d’habitatge usat a través de Visats a l’Oficina Virtual del CAATEEB i a continuació fer la tramitació amb l'Agència de l'Habitatge accedint a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT), informant el número de referència del registre telemàtic del Col·legi Professional, que us apareixerà automàticament una vegada tramitat digitalment el vostre expedient.

 

Per poder fer la tramitació d'aquests expedients posem a la vostra disposició dos manuals. Un Manual explica com donar d'alta i visar/registrar el vostre expedient a través de l'Oficina Virtual del CAATEEB i l’altre Manual us indica com procedir en la tramitació amb l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

 

 El TRÀMIT del Certificat d’Habitabilitat a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB

 El TRÀMIT del Certificat d’Habitabilitat a través de l’Oficina Virtual de la Generalitat

 

Recomanacions per la tramitació telemàtica de cèdules de segona ocupació amb la Generalitat

 

Per tal d’evitar possibles requeriments per part de l’Agència de l’Habitatge, us fem les següents recomanacions:

  • Assegureu-vos que la documentació que s’aportarà per JUSTIFICAR L’ANTIGUITAT de l’habitatge, es l’adequada.

A partir del 3 de març, serà d'obligat compliment la Circular Informativa núm. 6 de l'Agència de l'Habitatge. Segons aquesta, per a ahbitatges anteriors a l'11 d'agost de 1984, el document de declaració responsable (RE-800) serà l'únic admès per acreditar l'antiguitat dels habitatges tot i que també podrà ser admès l'Informe d'antiguitat segons la Circular Informativa núm. 5 i serà prioritària per els habitatges amb antiguitats compreses entre l'11 d'agost de 1984 i fins el 2 de novembre de 2012, admetent altres documents indicats a la Circular Informativa núm. 2 emesa per l'Agència de l'Habitatge.

 

Compliment de la Circular núm. 6 a l'Oficina Virtual:

 

A l’hora d’emplenar les dades en el formulari per sol·licitar el visat/registre del certificat d’habitabilitat, haureu d’informar el que correspongui segons la Circular núm. 6 per tal d’acreditar l’antiguitat de l’habitatge. De totes maneres, podràs continuar incorporant, com fins ara, la documentació que acredita el contingut informat a la declaració responsable (escriptures, inscripcions al registre de la propietat, etc), a l’historial de l’expedient. Per fer-ho, haureu de crear un únic pdf que inclogui la declaració responsable i la resta de la documentació i adjuntar-ho com a documentació acreditativa de l’antiguitat de l’habitatge a l’historial de documents.

  • Reviseu el DECRET i ANNEX INFORMATS, depenent de l’antiguitat de l’habitatge.Podeu trobar més informació a l'apartat "Annexos que regulen les qüestions tècniques en funció de les tipologies d'habitatges", de l'Àrea Tècnica.
  • Reviseu que el PIS i PORTA INFORMATS, corresponen a l’habitatge que s’està certificant. En els casos d’habitatges unifamiliars, a la casella “Pis/Casa” heu d’indicar “Casa”. 
  • El “NÚMERO DE REFERÈNCIA DE REGISTRE TELEMÀTIC DEL COL·LEGI PROFESSIONAL”, correspon a la totalitat del número de comprovació col·legial: ARTB-AAA111 (les 4 primeres lletres en MAJÚSCULA, el guió i les 3 següents lletres en MAJÚSCULA amb els 3 números). 
  • NO es poden posar abreviatures (carrer, avinguda, etc ...) ja que hi ha un camp específic per indicar el “tipus de via”. Tampoc SÍMBOLS en els camps “pis i porta” (ª, º, er, etc ...), ni GUIONS (-, _, etc ...). 
  • En cas de NUMERACIÓ DOBLE, es pot posar un guió entre els números (núm. – núm.). 
  • En les caselles dels “NOMBRE DE PECES” que es certifiquen, en cas que no hi hagi alguna peça, s’ha de posar zero “0”. No es pot deixar la casella en blanc, ni tampoc posar guions.

 

 

Com gestionar les modificacions demanades per l’Agència de l’Habitatge!

 

Per poder tramitar les modificacions dels vostres expedients visats de Certificats d’Habitatge Usat,  heu de donar d’alta un nou expedient a l’oficina virtual amb les dades correctes i aportar per la línia de NOI – Notificació Interna (dins dels documents generals), un escrit signat per vosaltres indicant que doneu d’alta aquest nou expedient en substitució del visat xxxyyy, i informant dels canvis que heu realitzat.

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, en el telèfon 93.240.20.60, o a través del Canal de Consultes

 

Per a més informació podeu accedir a l'Àrea Tècnica del CAATEEB