1/9/2014

Informe d'Idoneïtat CMH 2014

Ajuts per a la Rehabilitació d’Edificis i habitatges del CMH 2014

 

 

El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), ha tancat el termini d’admissió de sol·licituds corresponents a la Convocatòria 2014 el dia 13 de febrer de 2015.

 

Ens informen des del CMH, que està prevista l’obertura de la nova Convocatòria 2015 al voltant de finals de febrer, i que aquells expedients presentats abans del 31/12/2014 al CAATEEB i que disposen d’informe d’idoneïtat emès pel Col·legi, podran fer la sol·licitud (a l'Oficina Local d'Habitatge o a l'Ajuntament que correspongui), a partir de l’obertura de la nova Convocatòria 2015.

 

 

Us informem que el dia 1 de setembre de 2014, el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, obre una nova Convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges.

 

El CAATEEB i el Consorci (CMH),  han signat un Conveni per a la implantació dels Informes d’Idoneïtat Tècnica, en els procediments de concessió de subvencions gestionades i atorgades pel CMH, a diferents municipis de l’àrea metropolitana.

 

S’ha establert acord per al procediment de tramitació i atorgament de subvencions per actuacions de conservació (rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions; rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres; Instal·lacions comuns), actuacions de millora de la qualitat i de la sostenibilitat, actuacions de millora de l’accessibilitat, actuacions d’habitabilitat en interior d’habitatges i altres actuacions.

 

El Consorci ha implantat un procediment electrònic que permet tramitar els projectes i documentacions tècniques telemàticament a través del Col·legi.

 

Per a la tramitació de la subvenció, cal l’emissió per part del Col·legi, d’un informe d’idoneïtat tècnica que forma part del cost subvencionable. L’objecte de l’informe és el control formal de la documentació i verificació del seu contingut, d’acord amb les paràmetres de comprovació que s’estableixen en el Conveni, per les obres objecte de control. 

 MANUAL d'ajuda en el procediment de la tramitació

 GUIA per crear projectes amb marcadors

   SOL·LICITA L'INFORME D'IDONEÏTAT del CMH 

 Cost de l'Informe d'Idoneïtat del CMH

 

El cost TOTAL de l'Informe d'Idoneïtat CMH es de 250€ + IVA, que es faran efectius una vegada emès l'Informe d'Idoneïtat d'ALTA.

 

El PREU INCLOU l'Emissió de 3 informes d’Idoneïtat:

  • Informe d'Idoneïtat d’ALTA d'expedient.
  • Informe d'Idoneïtat de Comunicat INICI de les Obres.
  • Informe d'Idoneïtat de Comunicat de TANCAMENT de l'expedient.

 

Inclou la verificació de la integritat formal i l’adequació del Projecte/Documentació Tècnica i de la resta de documents annexos necessaris per a la sol·licitud de la subvenció, d’acord amb el annexos del Conveni (Annex I i Annex II de l’ALTA d'expedient, Annex III de Comunicat INICI de les Obres i Annex III de Comunicat de TANCAMENT de l'expedient).

 

 PLANTILLES per elaborar Projectes i Documentacions Tècniques

 

Segons l’abast de la intervenció i la normativa municipal per a la tramitació, caldrà presentar un Projecte o una Documentació Tècnica, el contingut del qual s’ajustarà a la nova estructura i format definit amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH), per tramitar el visat d’idoneïtat tècnica CMH.

 

Consulteu els Annexes I, II i III, per tal d'elaborar el Projecte o la Documentació Tècnica, segons Conveni.  

 

A L T A 

Caldrà presentar a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB, aquests PDF's de l'ANNEX I i l'ANNEX II, per tal de sol·licitar l'ALTA de l'expedient:

 

Annex I ALTA d'expedient

Contingut del Projecte o Documentació Tècnica

Segons l'abast de la intervenció i la normativa municipal per a la tramitació, caldrà presentar a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB, un Projecte o una Documentació Tècnica. El contingut s'ajustarà al següent esquema: 

 Projecte o Documentació Tècnica, amb Marcadors **

 Només Marcadors (del Projecte o Documentació Tècnica)

Annex II ALTA d'expedient

Altres documents necessaris per a la sol·licitud

Per tal de sol·licitar la subvenció, s'hauran d'adjuntar els següents pdf's a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB: 

 Informe d’avaluació de l’edifici, que acrediti la necessitat de les actuacions de rehabilitació **

 Pressupost real acceptat ***

 Pressupostos NO acceptats ***

 Altres costos ***

 Justificant de la sol·licitud de llicència d’obres, comunicat o assabentat ***

 Imprès 1 (model segons règim de propietat) ***

 Altres documents, si s’escau, en un sol PDF (ordre d’execució informe tècnic municipal que l’acrediti, etc...).***

** El Projecte o Documentació Tècnica, ha de tenir PORTADA i MARCADORS.

***  La resta de PDF's han de tenir PORTADA.

 

I N I C I

Caldrà presentar a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB, aquests PDF's de l'ANNEX III, per tal de comunicar l'INICI de les Obres:

 

Annex III Comunicat INICI de les Obres

Documentació per comunicar l'INICI de les Obres

Caldrà adjuntar els següents pdf's a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB, per tal de comunicar l'inici de les Obres. 

 Comunicat data d'inici de les obres ***

 Llicència d'obres concedida ***

 Altres documents, si s'escau, en un sol PDF (ordre d’execució informe tècnic municipal que l’acrediti, etc...).***

***  Els PDF's han de tenir PORTADA.

 

  

Quan es poden iniciar les obres que han demanat subvenció del CMH durant l’any 2014?

 

Recordeu que les obres NO es poden començar, fins que no rebeu notificació per part del CMH (a l’adreça que vareu fer constar a l’imprès 2), on constin els costos de les actuacions subvencionables, així com, amb caràcter informatiu, la previsió de l’import màxim de la subvenció que podreu arribar a percebre.

 

Una vegada rebuda la notificació del CMH conforme es poden començar les obres, el tècnic disposa de 10 dies a partir de que les obres es comencen, per enviar al CAATEEB (a través de l’Oficina Virtual) la documentació d’inici d’obres.

 

 

T A N C A M E N T

Caldrà presentar a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB, aquests PDF's de l'ANNEX III, per tal de comunicar el TANCAMENT de l'expedient:

 

Annex III Comunicat de TANCAMENT de l'expedient

Documentació per comunicar el TANCAMENT de l'expedient

Caldrà adjuntar els següents pdf's a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB, per tal de comunicar el tancament de l'expedient. 

 Certificat Final d'Obra ***

 Factures ***

 Rebuts i Justificants de les tranferències bancaries ***

 Eina d'ajuda

Posem al vostre abast, una eina d'ajuda per omplir els imports de les “factures”, els “rebuts” i els “justificants de transferències” bancàries. 

Amb aquesta taula, podreu comprovar els totals d’aquests tres conceptes, que d’altre banda es imprescindible que coincideixin.

 

 Certificat ECA (només en el cas d'instal·lació d'ascensor) ***

 Altres documents, si s'escau, en un sol PDF (certificat d'eficiència energètica, cèdula d'habitabilitat, projecte modificat, etc...).***

***  Els PDF's han de tenir PORTADA.

 

 Documents del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:     

 Anunci sobre Convocatòria de subvencions

 Llistat de Municipis als que dona servei el CMH

 Actuacions que contempla el Programa i import de les subvencions

 Full informatiu pel ciutadà. Què fer per aconseguir els ajuts?

 Imprès 1. Comunitat de Propietaris

 Imprès 1A. Propietats Verticals

 Imprès 1B. Si sou persona propietaria o llogatera d'un habitatge individual

 Imprès 2. Sol·licitud d'ajut

 Autorització. Només per a llogaters

 Per a més informació, podeu consultar la pàgina del CMH:

 

           

 

 

El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), ha tancat el termini d’admissió de sol·licituds corresponents a la Convocatòria 2014 el dia 13 de febrer de 2015.

 

Ens informen des del CMH, que està prevista l’obertura de la nova Convocatòria 2015 al voltant de finals de febrer, i que aquells expedients presentats abans del 31/12/2014 al CAATEEB i que disposen d’informe d’idoneïtat emès pel Col·legi, podran fer la sol·licitud (a l'Oficina Local d'Habitatge o a l'Ajuntament que correspongui), a partir de l’obertura de la nova Convocatòria 2015.