28/4/2021

Informe d'idoneïtat CMH 2020

Aquí trobareu tota la informació sobre la Convocatòria del 2020 de les subvencions del Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH).

​​​​Vigència de la convocatòria 2020:  

 El termini de presentació de les sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat previ a la sol·licitud d’ajuts, s'obrí el passat 20 de gener de 2020 i finalitzava el 31  de desembre de 2020.​

El CMH ha aprovat l'ampliació del termini de finalització i aquest serà el 31 de maig de 2021

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat es farà mitjançant una resolució del director general del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es publicarà en el BOPB i en el web www.cmh.cat.   

Aprovació de la Convocatòria 2020

La Direcció General del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 20 de desembre de 2020, ha resolt aprovar la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes ialtres documents tècnics, relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologiaresidencial col·lectiva, dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona
exclosa Barcelona ciutat.

 
Podeu consultar més informació sobre el Programa de Projectes 2020​ en la pàgina web del Consorci Metropolità de l'Habitatge.  
 

L'Informe d'Idoneïtat CMH 

L'informe d'idoneïtat tècnica es pot sol·licitar a l' Oficina Virtual del CAATEEB en l'apartat Subvencions CMH.

El cost TOTAL de l'Informe d'Idoneïtat CMH es de 250€ + IVA, que es faran efectius una vegada emès l'Informe d'Idoneïtat d'ALTA. El PREU INCLOU l'Emissió de 2 informes d’Idoneïtat: 

  • Informe d'Idoneïtat d’ALTA d'expedient.
  • Informe d'Idoneïtat de Comunicat INICI de les Obres. 

L'informe d'idoneïtat correspon a la verificació de la integritat formal i l’adequació del Projecte/Documentació Tècnica i de la resta de documents annexos necessaris per a la sol·licitud de la subvenció, d’acord amb el annexos del Conveni (Annex I i Annex II de l’ALTA d'expedient, Annex III de Comunicat INICI de les Obres). 

Documentació a preparar per l'obtenció de l'Informe d'Idoneïtat CMH

 FASE 1 ALTA de l'expedient 

La documentació es lliurarà en suport electrònic a través de les entitats col·laboradores del CHAMB.
Aquesta documentació estarà formada per 3 PDF’s, un amb la recollida de dades de la fase d’avantprojecte i l’altre que serà el projecte.
El contingut s’ajustarà a l'estructura i format definit pel Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH) i que es detalla a continuació: ​


  • ​1.1. Fase d'avantprojecte  - Annex II - Altres documents necessaris per a la sol·licitud
  • Documentació tècnica: 1 fitxer PDF per a cadascun dels documents següents
​1. Informe d’Avaluació de l’edifici que acrediti la necessitat de les actuacions de rehabilitació (fase de diagnòstic).
​2. Avaluació de les propostes, avaluació econòmica i càlcul de quotes (fase d’avantprojecte)
3. Projecte de rehabilitació (opcional)
4. Honoraris facultatius 
​5. Honoraris facultatius no acceptats. Únicament quan l’import dels honoraris sigui igual o superior a 15.000 euros (IVA exclòs)

  • Documentació administrativa: 1 únic fitxer PDF amb els documents següents, degudament identificats amb marcadors
1. Sol·licitud dels ajuts. Segons l’Imprès 1 del CMH.
2.  Estatuts de la comunitat de propietaris i document constitutiu del règim de propietat horitzontal.
3.  Certificat de l’acta. Segons l’Imprès 2 del CMH
4. Annex al certificat de l’acta. Segons l’Imprès 3 del CMH. 
5. Declaració de morositat. Segons l’Imprès 5 del CMH. 
6. Declaració responsable tècnic. Segons l’Imprès 6 del CMH. 


 Annex II - Contingut de l'annex d'altres documents

  • ​1.2. Fase de projecte - Annex I  - Projecte o documentació tècnica  

Segons l'abast de la intervenció i la normativa municipal per a la tramitació, caldrà presentar a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB, un Projecte o una Documentació Tècnica, seguint les instruccions de l'Annex I, que es detallen a continuació:  

Annex I - Contingut del projecte o documentació tècnica

Marcadors avantprojecte

Marcadors Projecte

Tots els documents han de tenir portada.  

A la Guia Metodològica publicada en el Programa Projectes 2020 a la web del Consorci s’especifica el contingut documental i l’estructura del Projecte d’Edificació. També podreu consultar les Preguntes Freqüents​ relatives a aquesta convocatòria.