Document Guia 05

Criteris per elaborar un Informe de inspecció tècnica

 

El CAATEEB ha editat un nou Document Guia que té per objecte donar pautes i criteris per elaborar els informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis, d’acord amb els requeriments del Decret 187/2010, els criteris establerts per a la elaboració de l’informe i el procediment de tramitació, que cal seguir per a la obtenció del Visat d’idoneïtat i el certificat d’aptitud de la Generalitat de Catalunya.

 

Us recordem que la Generalitat ha signat un acord de delegació de funcions amb els Col·legis professionals, per tal que aquests intermedien en la tramitació del certificat d’aptitud, que s’ha de gestionar electrònicament directament al Col·legi de l’autor de la inspecció tècnica, i que en la revisió de la idoneïtat de la ITE, es comprova la correcció a partir dels criteris definits en aquest document guia.

 

Aquest document guia pretén ser un document viu, que pot incorporar millores i actualitzacions a partir de l’experiència i la coordinació del Col·legi amb la Generalitat i que trobareu al web permanentment actualitzat.

 

 Document Guia 05