Finestreta única. Presentació

 

El 23 de desembre de 2009 es va publicar al BOE l’anomenada Llei Òmnibus, en el marc del procés de transposició i implantació a l’Estat espanyol de la Directiva de Serveis europea. La nova llei, amb caràcter general, va entrar en vigor el dia 27 de desembre del 2009.

 

Els col·legis estan obligats a disposar d’una pàgina web perquè, a través de la finestreta única (prevista a la llei del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici), els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, els seu exercici i la seva baixa del Col·legi, a través d’un únic punt, per via electrònica i a distància (article 10 de la llei de col·legis).

 

L’anomenada finestreta única tindrà diferents funcions per als professionals i per als usuaris dels seus serveis.

 

A través de la finestreta única, els professionals podran:

  • Obtenir la informació i els formularis necessaris per a l’accés a l’activitat professional i el seu exercici.
  • Presentar documentació i sol·licituds necessàries (altes, baixes...), incloent-hi la de col·legiació.
  • Conèixer l’estat de tramitació dels procediments i rebre la seva notificació i resolució.
  • Conèixer les convocatòries a les juntes generals ordinàries i extraordinàries, i l’activitat pública i privada del col·legi professional.

 

La finestreta única oferirà a consumidors i usuaris la informació següent:

  • L’accés al Registre de col·legiats, que estarà permanentment actualitzat i en el qual hi constaran, com a mínim, les següents dades: nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials, domicili professional i situació d’habilitació professional.
  • Les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se en cas de conflicte entre el consumidor o usuari i un col·legiat o el col·legi professional.
  • Les dades de les associacions i organitzacions de consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis professionals poden dirigir-se per obtenir assistència.
  • El contingut dels codis deontològics.

 

La finestreta única de l’arquitectura tècnica 

 

Tots els col·legis d’Espanya podran accedir a la finestreta únicaper permetre que un tècnic extern pugui visar en el seu Col·legi.

 

Està previst que, a partir del dia 1 de maig del 2010, no sigui necessari sol·licitar una acreditació en paper per poder visar en un col·legi que no sigui el de la residència del tècnic; només caldrà que el col·legi de destí accedeixi a través de la finestreta única i comprovi les dades del col·legiat. 

 

Abans de l’estiu, està previst que s’obri l’accés a la informació i tramitació, a través de la finestreta única de la arquitectura tècnica, als col·legis i als ciutadans.

 

Procediment d’alta a través de la finestreta única 

Com s’ha de donar d’alta en el Col·legi de Barcelona un arquitecte tècnic procedent d’un altre col·legi?

 

Únicament haurà d’anar al Col·legi de Barcelona (C. Bon Pastor, 5) i mostrar un document que l’identifiqui.

 

Com s’ha de col·legiar un arquitecte tècnic de Barcelona, si ho fa fora de la seva província?

 

Haurà d’accedir al web de la finestreta única ("ventanilla única"): www.vu-at.cat.  Des de la pàgina principal, clicarà a “información del trámite”, seleccionarà “seleccionar una entidad” (la del Col·legi de destí), “seleccionar un trámite” (alta de col·legiat) i clicarà a “Ir a la URL de Info”. Per finalitzar, s’haurà de posar en contacte amb el col·legi de destí.

 

 

Correu de contacte: visats@apabcn.cat

Us mantindrem informats davant de qualsevol novetat!