Visats d'altres treballs

Visats d'altres treballs 

 • Treballs d'autorització d'activitats

  Treballs relatius a la redacció d'expedients d'activitats amb incidència ambiental, per tal de prevenir, minimitzar, corregir i controlar l'impacte d'aquestes activitats, sotmeses a la legislació vigent.
 • Treballs urbanistics de parcel·lació

  Parcel·lació és l’alteració dels límits dels terrenys, ja sigui per la divisió o per l'agrupament, que doni lloc a la formació de noves finques, susceptibles d’utilització i trànsit
   jurídic independent. La naturalesa del sòl en què s’actuï, segons el seu planejament, caracteritzarà la parcel·lació com a urbana o rústica.
 • Treballs urbanístics de reparcel·lació

  Conjunt de treballs, reconeixements i comprovacions per a la redacció de la documentació necessària per a la reparcel·lació. Tenen per objecte el repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, o regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació, d’acord amb el pla d’ordenació urbanística.
 • Actuacions pericials

  Actuacions professionals per als tribunals de justícia, en matèria de l'especialitat, i també les sotmeses a arbitratge o amigable composició segons la legislació vigent, a petició de qualsevol dels litigants, del ministeri fiscal o de l'autoritat judicial o arbitral.
 • Informes, dictàmens i certificats

  Un informe és l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de preus, edificis, documents, etc., o bé en l'examen de la qüestió que es considera, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc.; un dictamen és l'exposició per escrit de l'opinió que emet l’aparellador/a o l’arquitecte/a tècnic/a sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada sobre la base de l'informe; i un certificat és l'instrument amb el qual es verifica un fet i/o circumstàncies relacionades amb l'edificació o el sòl per deixar-ne constància davant de terceres persones.
 • Certificat d'habitatge usat

  Treballs de comprovació de les condicions d'habitabilitat establertes en el Decret 141/2012, d'un o de diversos habitatges usats, amidament i càlcul de superficies dels espais interiors, i càlcul de l'ocupació màxima recomanada, amb l'objecte d'emetre un certificat segons model oficial.
 • Valoracions i taxacions

  Realització de les actuacions necessàries per arribar a determinar el preu d'un terreny, edifici o solar en un moment determinat. La finalitat de la valoració o taxació pot ser diversa: obtenir una hipoteca, peritació judicial, fiscal, etc.
 • Estudis econòmics

  Treballs d'estudi econòmic, amidaments, pressupostos, preus unitaris, preus contradictoris, relacions valorades i certificacions, revisions i ajusts de preus (mesurades in situ o sobre plànols).
 • Aixecaments edificis, solars i terrenys

  Treballs necessaris per determinar de manera gràfica i analítica la superfície en projecció horitzontal ocupada per un terreny, solar o edifici, els límits de la qual estiguin perfectament definits, per fer els plànols a l'escala adequada o mesurar-ne dimensions i superfícies.
 • Col·laboracions tècniques

  Col·laboracions en treballs puntuals o parcials per altres tècnics, promotors o constructors, en treballs diversos de reconeixement, i/o assessorament en fase de projecte i d'execució d'obra.
 • Gestió a la construcció

  Gestió de projecte (project management), gestió de la construcció (construction management), i/o gestió de la producció de l'obra, així com treballs parcials de gestió: Estudis de viabilitat, planificació i organització de l'obra, programació, seguiment de la programació d'obres.
 • Diagnosi i Manteniment

  Treballs que permeten obtenir unes dades prèvies a la preparació d'un projecte d'obres de rehabilitació, reforç i consolidació, i altres intervencions de reparació; preparació de documents tècnics per a la confecció del llibre de l'edifici: document d'especificacions tècniques (DET) i manual d'us i manteniment; i treballs de gestió del manteniment de construccions i gestió d'edificis (plans d'emergència...)