Servei de Validació. Visat

El visat de treballs professionals representa un aval de professionalitat responsable davant el client i l’Administració pública.
 

 

 

 

Visar els treballs permet al professional donar fe davant el client i davant tercers que el treball ha estat fet amb garanties de professionalitat. 

Què és?  

Garantia de professionalitat

És un dels mecanismes de major efectivitat per a la protecció del ciutadà com a usuari dels serveis professionals tècnics és el visat, un sistema de validació documental dels seus treballs que dóna garantia d’integritat, habilitació, cobertura de respon­sabilitat civil i habilitació específica pel seu àmbit d’actuació. Visar els treballs permet al professional donar fe davant el client i davant tercers que el treball ha estat fet per un professional responsable i amb garanties de professionalitat.

 

Avantatges del Visat 

1.     Control i verificació de conformitat del treball professional.

2.     Validació documental.

3.     Custodia i arxiu de la documentació.

4.     Suport i Assessorament. 

 

Control i Verificació de conformitat del treball professional

El col·legiat demostra amb el visat que el Col·legi ha validat que el professional compleix les condicions legals per exercir la profes­sió i per fer cada feina en concret. I d’altra, que la documentació que elabora s’ajusta als protocols d’actuació professional del Col·legi i de la normativa vigent. A més de donar fe de data certa d’emissió dels document, amb el seu registre i arxiu durant els períodes de responsabilitat.

 

Comprovació d’habilitació per exercir i les atribucions professionals

Amb el visat, el Col·legi comprova que té la titulació que corres­pon per fer la feina, que està col·legiat com determi­na la legislació vigent, que no treballa a cap adminis­tració que el fa incompatible per realitzar el treball, que és un treball que pot fer segons les atribucions legals de la professió, que no ha estat inhabilitat per treballar ique disposa de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent. 

 

Registre i validació de data certa a efectes de responsabilitats 

Comprovació de que el col·legiat disposa d’assegurança de responsabilitat Civil vigent i registre de les dates d’inici i finalització de la intervenció professional del col·legiat, a efectes de control dels períodes de responsabilitat Civil. El Col·legi com a federatari públic pot donar fe de la veracitat de les dates de registre del treball i els documents elaborats.

El Col·legi mitjançant el visat dóna fe de data certa que permet demostrar davant el client, l’Administració i tercers que la documentació ha estat emesa en una data determinada. Això té múltiples utilitats, una de les principals és poder determinar en quin moment el professional assumeix la responsabilitat d’un treball i en quin moment deixa el treball. Per tant, el registre dels períodes de responsabilitat del tècnic vers un treball concret. 

 

Validació documental d’acord al protocol i normativa vigent

Quan el professional visa els seus treballs es compro­met a treballar d’acord al protocol d’actuació profes­sional responsable, determinat pel Col·legi seguint el que determina la legislació vigent i les Adminis­tracions públiques. Protocol realitzat amb super­visió tècnica i jurídica dels assessors del Col·legi, i realitzat en coordinació amb altres col·legis i les administracions responsables dels processos admi­nistratius posteriors on es presentaran a tràmits els documents visats.

 

Custodia i arxiu documental

Es registra i arxiva tota la documentació elaborada pel tècnic durant el procés d’execució del treball i el Col·legi la custodia durant el períodes de responsabilitats. I pot emetre certificacions sobre el seu contingut i emetre copies compulsades dels documents realitzats.

 

Certificat de garantia de Visat del CAATEEB

A l’hora de visar s’obté, a més del segell o marca d’aigües que s’incorpora a cada document, un certi­ficat de visat en el que el Col·legi assumeix la respon­sabilitat de la validació efectuada dels documents tècnics visats.Aquest certificat és un document de garantia per entregar al client mitjançant el qual el professional avala haver actuat com a professional responsable.