Visats de modificacions

Si es produeixen modificacions una vegada formalitzada l’alta del visat, s’ha d’efectuar la regularització dels drets de visat i de la prima complementària de MUSAAT, que poden produir abonaments o càrrecs per diferències en els casos següents: 

  • Canvi en el projecte.
  • Canvi estructural.
  • Modificació en el PEM o la superfície.
  • Modificació del percentatge d’intervenció entre diversos tècnics. 

 

Cost de la despesa de gestió = 25,00 € + IVA.

 

Canvi de pagador

 

Si està justificat, s'admetrà la modificació del pagador de la factura, amb la sol·licitud prèvia expressa del pagador, en un termini màxim d'1 mes a comptar des de la data d'emissió de la factura esmentada.