Visat de seguretat i salut

icona pdf Documents a tramitar en visats de seguretat


Visar treballs de seguretat i salut

 

En el moment de visar el projecte d’obra o la documentació d’obra equivalent al projecte, caldrà presentar l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS), o l’Estudi de Seguretat i Salut (ESS), si escau.

 

En el moment de visar la DO o la DEO, cal indicar qui ha estat l'encarregat de realitzar l’Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i qui tindrà la funció de coordinador durant l’execució de l’obra.

        

Si de l’ESS o EBSS o de la funció de coordinador, se n'encarrega el mateix arquitecte tècnic que farà la direcció facultativa (DF), caldrà fer-ho constar en la nota-encàrrec i pressupost.  Si ho fa un altre arquitecte tècnic, aquest haurà de presentar la documentació corresponent a registre i visat, a l'efecte de comunicació col·legial i responsabilitat civil. Si de l’estudi o de la coordinació se n'encarrega un tècnic amb una altra titulació, també convé fer-ho constar.

        

En cap cas la DF NO ha de permetre que s’iniciï una obra sense que estiguin complerts tots els requisits establerts pel reial decret sobre seguretat.

 

En el moment en què es comuniqui l’encàrrec de coordinador en l’execució d’obra, es presentarà el full de designació de coordinador, que haurà d’estar signat per l’arquitecte tècnic i pel promotor.

 

L'arquitecte tècnic designat com a coordinador de seguretat en la fase d'execució, haurà de presentar, abans de l’inici de l’obra, l’acta o actes d’aprovació del pla o plans de seguretat i salut preparat pel contractista, o contractistes si són més d’un. En el moment del visat d’aquesta acta, es lliurarà, degudament visat, el llibre d’incidències. El coordinador pot demanar el llibre d’incidències abans de la presentació de l’acta d’aprovació del primer pla de seguretat.

 

Hi ha un text amb instruccions per preparar un model de contracte d'arrendament de serveis a disposició dels col·legiats, a l'Assessoria. 

 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és un document molt més senzill que l’Estudi de Seguretat. El contingut de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és el següent, i ha de quedar suficientment detallat per permetre elaborar el Pla de Seguretat i Salut. 

  • Contingut en relació amb les normes de seguretat i els riscos de l'execució de l'obra.
  • Normes de seguretat i salut aplicables a l’obra.
  • Identificació de riscos que es poden evitar i mesures tècniques que cal prendre.
  • Identificació de riscos que no es puguin eliminar i les normes preventives i proteccions tècniques per controlar i reduir els riscos, i avaluar la seva eficàcia, especialment si es proposen mesures alternatives.
  • Mesures específiques per als treballs inclosos a l’Annex II del Reial decret 1627/1997.
  • Contingut en relació amb els riscos propis dels treballs previsibles de reparació i manteniment.


Estudi de Seguretat i Salut

 

El contingut de l’Estudi de Seguretat ha de ser molt més estructurat que no pas el de l’Estudi Bàsic. L’estudi ha de tenir, com a mínim, aquests cinc documents: 

 

Memòria descriptiva, on es detallin els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars, que s’hagin o es puguin utilitzar; on s'identifiquin els riscos que es puguin evitar, i les mesures tècniques necessàries que cal prendre; on es relacionin els riscos que no es puguin eliminar i les normes preventives, i proteccions tècniques per controlar-los i reduir-los, tot avaluant la seva eficàcia, especialment si es proposen alternatives; i on es descriguin els serveis sanitaris i comuns, de què haurà de tenir el centre de treball de l’obra, segons el nombre de treballadors.

 

A la memòria s’haurà de tenir en compte les condicions de l’entorn de l’obra, la tipologia i característiques dels materials i elements que s’hagin d’utilitzar, la determinació del procés constructiu, i l’ordre d’execució dels treballs. 

 

Plec de condicions particulars en el quals es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra concreta, i les prescripcions segons les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols amb els gràfics i esquemes que calgui per definir i comprendre millor les mesures preventives definides a la Memòria, amb explicació de les especificacions tècniques necessàries. 

 

Amidaments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball, que hagin estat definides o projectades. 

 

Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació i l’execució de l’estudi de seguretat i salut. S’hauran de quantificar les despeses previstes, tant pel que fa a la suma total, com a la valoració unitària dels elements. Només hi podran figurar partides alçades en elements o operacions de difícil previsió. 

 

Coordinador de seguretat en fase de projecte

 

Funció d'un tècnic/a competent designat/da pel promotor per elaborar, o fer que s'elabori, l'Estudi de Seguretat i Salut o l'Estudi Bàsic, així com per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció de la LPRL i d'allò contingut en l'estudi de seguretat i salut o l'estudi bàsic. 

 

Coordinador de seguretat en fase d’execució

        

Funció d'un tècnic/a competent designat/da pel promotor, per coordinar, durant la fase d'execució de l'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció de la LPRL i de totes les altres funcions descrites en l'art. 9 del RD 1627/1997.

icona pdf Documents a tramitar en visats de seguretat