Visats de treballs d'obra

Documents a tramitar en visats d'obra 

 

Visar treballs d'obra

 • Projecte

  Defineix les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que es pugui comprovar que les solucions proposades, compleixen les exigències bàsiques del CTE i la resta de normativa aplicable.

   

  El CTE defineix els conceptes de projecte bàsic i de projecte executiu. El Col·legi recomana que en les actuacions dels arquitectes tècnics, com a tècnics únics, es redacti conjuntament el projecte bàsic i el projecte executiu.

   

  En el tràmit del visat, es comprovarà que el projecte contingui el que especifica el CTE en la part I de l’annex I (contingut del projecte).

 • Direcció d'obra (DO)
   

  El director d’obra (DO), és l’agent que, formant part de la direcció facultativa (la formen ell i el director d’execució d’obra), dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objectiu d'assegurar la seva adequació a la finalitat prevista.

 • Direcció d'execució d'obra (DEO)

  El director d’execució d’obra (DEO), és l’agent que, formant part de la direcció facultativa (la formen ell i el director d’obra), dirigeix l’execució material de l’obra, i controla qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat d’allò edificat.

 • Control de qualitat 

      Durant la construcció de l’obra, el DO i el DEO portaran a terme, segons les seves

      competències, els controls següents:

 • Control de recepció a l'obra dels productes, equips i sistemes que es subministrin a les obres. Aquest control té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats compleixin allò que el projecte exigeix. Aquest control comprendrà: control de documentació dels subministres (segons article 7.2.1 de la Part I del CTE), control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat (segons l’article 7.2.2 de la Part I del CTE) i control mitjançant assajos (segons l’article 7.2.3 de la Part I del CTE).
 • Control d’execució de l’obra (article 7.3 de la Part I del CTE).  Durant la construcció, el DEO controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzen, la correcta execució i disposició del elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions per comprovar que és conforme segons el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de la bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa.

  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. S’adoptaran els mètodes i procediments que s'estipulen en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors.
 • Control d’obra acabada (article 7.4 de la Part I del CTE). S’han de realitzar (a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari), les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte i/o ordenades per la Direcció Facultativa, i les exigides per la legislació aplicable.
 • Permanència en obres

  El tècnic declara que assumeix la seva permanència a peu d'obra durant tota l'execució dels treballs (habitualment enderrocs, moviments de terres i en ocasions muntatges o desmuntatges de bastides, entre d'altres).
 • Legalització d'obres 

  Conjunt de treballs, per poder emetre els documents que fan constar les característiques tècniques i urbanístiques de les obres realitzades sense llicència, o que no s'ajusten a la llicència concedida.

   

  Per tal de legalitzar les obres executades, es comproven i justifiquen tècnicament les solucions emprades, d'acord amb les exigències de la normativa tècnica i urbanística aplicable.

 • Legalització de direcció d'obres

  El director d'obra (DO) assumeix la responsabilitat d'una construcció realitzada sense llicència, o que no s'ajusta a la llicència concedida, mitjançant la revisió i comprovació dels aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, amb l'objectiu d'assegurar la seva adequació a la finalitat prevista.

 • Legalització de la direcció d'execució d'obra 

  El director d'dxecució d'obra (DEO) assumeix la responsabilitat d'una construcció realitzada sense llicència, o que no s'ajusta a la llicència concedida, mitjançant la revisió i comprovació dels aspectes quantitatius i qualitatius de la construcció, i la realització, si escau, dels assaigs i proves necessaris per assegurar el compliment de les exigències tècniques aplicables.

 

 

Documents a tramitar en visats d'obra