TOTS els impresos

 

Construeix els teus expedients

i emplena automàticament tots els impresos a l’hora,

a través de l’Oficina Virtual !!

 

                                                                                                                   

CODI NOM IMPRÈS Català IMPRÈS Castellà + Info 

NEP1-11

Nota d'encàrrec

[+]

[+]

 

OBRA

 

ASS1-09

Full d'assumeix d'obres i/o permanència. 

[+] 

[+]

LLO1-09 

Llibre d'obra de l'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació.

Per obres de tècnic únic A, AT i/o EE. 

[+]

[+]

PCQ1-09 

Programa de control de qualitat.

(El fa el Director d'Execució d'Obra).

[+]

[+]

CCQ1-09 

Certificat de compliment del programa de control de qualitat.

(El fa el Director d'Execució d'Obra). 

[+]

[+]

CCQ2-09 

Documentació de seguimemnt del control de procés constructiu.

(El fa el Director d'Execució d'Obra).

[+]

[+]

AMP1-09 

Modificacions de projecte.

Annex A del CTE.

Per obres de tècnic únic A, AT i/o EE. 

(El fa el Director d'Obra). 

[+]

[+]

RCO1-09 

Relació dels controls d'obra i resultats.

Annex B del CTE.

(El fa el Director d'Execució d'Obra).

[+]

[+]

 

SEGURETAT 

 

COR1-09 

Designació de coordinació de seguretat en fase d'execució i/o projecte. 

[+]

[+]

APS1-09 

Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut.

Un o més coordinadors, amb la mateixa titulació d'A, AT i/o EE.

[+]

[+]

APS2-09 

Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut.

Coordinació compartida amb un tècnic d'una altre titulació (que no sigui A, AT i/o EE). 

[+]

[+]

APS3-09 

Informe d'aprovació del pla de seguretat i salut per obres de l'Administració. Obres oficials. 

[+]

[+]

APS4-09 

Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut.

Obra sense coordinador de seguretat. És la direcció facultativa qui fa l'aprovació del PSS.

DF compartida amb un tècnic d'una altre titulació (que no sigui A, AT i/o EE).

[+]

[+]

APS5-09 

Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut.

Obra sense coordinador de seguretat. És la direcció facultativa qui fa l'aprovació del PSS.

DF amb la mateixa titulació d'A, AT i/o EE.    

[+]

[+]

LLI1-09 

Llibre d'incidències. 

[+]

[+]

Informe

 

FAQ's

CFS1-09 

Comunicació final de coordinació de seguretat i salut. 

[+]

[+]

 

ALTRES TREBALLS

 

Imprès Generalitat segons 141/2012 

Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació i Certificat d'habitabilitat d'habitatge usat.

 

* S'ha de tramitar amb Nota d'Encarrec-Pressupost (NEP).

[+]

CHU 

 

 

 

Actualitat Àrea Tècnica

 

Decret 141/2012

 

 

Imprès Generalitat

segons 141/2012

Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i Certificat d'Idoneïtat de les Condicions d'Habitabilitat Vigents ens la data de finalització de la Construcció i les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals

 

* S'ha de tramitar amb Nota d'Encàrrec-Pressupost (NEP)

 [+]

  CHUP

Actualitat Àrea Tècnica

 

Decret 141/2012

Imprès Generalitat

segons Circular nº 6

Declaració responsable (RE_800)

[+]

DRH

Àrea Tècnica

 

Servei de Validació

INH1-15 

Informe per a la transmissió d'habitatge usat d'acord amb l'article 132a de la Llei pel Dret a l'Habitatge.

 

* S'ha de tramitar amb Nota d'Encàrrec-Pressupost (NEP)

 

[+]

 

[+]

Document Guia-03

Imprès Generalitat

segons Circular nº 5

Informe d'antiguitat d'ús d'habitatge anterior a l'11 d'agost de 1984. 

[+]

IAH

Actualitat Àrea Tècnica

CFA1-09 

Certificat Final tècnic d'activitat. 

[+] 

[+]

APR1-09 

Acta d'aprobació del pla de gestió de residus de la construcció i demolició. 

[+]

[+]

Article a l'Informatiu

pàg 1

pàg 2

 

FINAL D'OBRA 

 

CFH1-12 (Imprès Generalitat) 

Certificat final d'obra i d'habitabilitat, per a edificis d'habitatges. 

[+]

(RE-582v3)

 

CFHA-12(Imprès Generalitat) Certificat de final d'obra i d'habitabilitat per a edificis d'habitatges. Anex.

[+]

(RE-588v3)

CFO1-09 

Certificat final de la direcció d'obra. Tècnic únic.

[+]

[+]

CFO2-09 

Certificat final d'obra, amb direcció compartida amb un tècnic d'una altre titulació, per a obres que no són habitatges. 

[+]

[+]

LFO1-09 

Liquidació final d'obra executada. 

[+]

[+]

 

RENÚNCIA 

 

REN1-09 

Renúncia. 

[+]

[+]

 

 

 

Construeix els teus expedients

i emplena automàticament tots els impresos a l’hora,

a través de l’Oficina Virtual !!

 

 

Per poder visualitzar correctament els impresos cal disposar de la versió 7.0 de l'aplicació Adobe Reader. El podeu descarregar de forma gratuïta:

 

 Adobe Reader (enllaç extern)