3/12/2012

Visat d'altres treballs

 

 

Codi

 

Nom

Imprès

Català

Imprès

Castellà

 

+ informació

 

Imprès Generalitat

segons 141/2012

Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació i Certificat d’habitabilitat d’habitatge usat.

 

* S'ha de tramitar amb Nota d'Encàrrec-Pressupost (NEP)

    [+]

   CHU 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Actualitat Àrea Tècnica

 

Decret 141/2012

 

 

 

Imprès Generalitat

segons 141/2012

Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i Certificat d'Idoneïtat de les Condicions d'Habitabilitat Vigents ens la data de finalització de la Construcció i les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals

 

* S'ha de tramitar amb Nota d'Encàrrec-Pressupost (NEP) 

   [+]​

  CHUP

 

 

Actualitat Àrea Tècnica

 

Decret 141/2012

Imprès Generalitat

segons Circular nº 6

Declaració responsable (RE_800)

[+]

DRH

Àrea Tècnica

 

Servei de Validació

 

INH1-15

Informe per a la transmissió d'habitatge usat d'acord amb l'article 132a de la Llei pel Dret a l'Habitatge

 

* S'ha de tramitar amb Nota d'Encàrrec-Pressupost (NEP)

[+]

[+]

Document Guia-03

Imprès Generalitat

segons Circular nº 5

Informe d'antiguitat d'ús d'habitatge anterior a l'11 d'agost de 1984

[+]

IAH

Actualitat Àrea Tècnica

 

CFA1-09

Certificat final

tècnic d'activitat

[+]

[+]

 

APR1-09

Acta d'Aprovació del Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició

[+]

[+]

Article a L'Informatiu

Pàg.1

Pàg.2

 

 

Descripció dels codis 

  • Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació i certificat d’habitabilitat d’habitatge usat. Imprès de la Generalitat segons el Decret 141/2012

Certificació, en model oficial, de les condicions d'habitabilitat establertes en el Decret 141/2012 d'un habitatge usats, càlcul de les superfícies dels espais interiors i càlcul del llindar d'ocupació.

 

Per a més informació podeu consultar el Decret 141/2012. 

  • INH. Informe per a la transmissió d'habitatge usat d'acord amb l'article 132a de la Llei pel Dret a l'Habitatge  

El mes d’abril, va entrar en vigor la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  Entre d’altres novetats (i com a excepció a l’obligació general que per transmetre o cedir l’ús d’habitatges, s’ha de disposar de Cèdula d’Habitabilitat vigent), la Llei estableix en el seu article 132a, que, “només en el supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa aquesta obligació dels transmitents, sempre que, per mitjà d’un informe emes per un tècnic competent, s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat, desprès de l’execució de les obres de rehabilitació”.

 

Per tal de facilitar l’aplicació d’aquest article, el Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, ha elaborat un model d’Informe amb el codi INH1-15.  Quan un habitatge inspeccionat NO compleixi amb el Decret d’Habitabilitat, el tècnic podrà complimentar i signar, a petició del propietari, l’informe INH1-15, sempre i quan es tracti d’un habitatge legal i es puguin fer obres de reforma per adequar-ho a les exigències del Decret d’habitabilitat.   Aquest Informe (només en el cas que NO hi hagi emesa una Cèdula d’Habitabilitat), el demanaran els notaris abans d’autoritzar la subscripció d’un acte de transmissió o cessió d’ús d’habitatges.  

 

Per a més informació referent al INFORME per a la transmissió d’habitatge usat, podeu consultar el DOCUMENT GUIA 03, on trobareu informació detallada dels requisits per poder fer el tràmit corresponent. 

  • CFA. Certificat final tècnic d'activitat

En el procés d'obertura o d’alta d’activitat de una activitat comercial o industrial com a finalització de les obres d’adequació a l’activitat, s' ha d'emetre un certificat de la correcta adequació de les instal·lacions al projecte i a les normes correctores que li son d’aplicació. 

  • APR. Acta d'Aprovació del Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició 

Per a més informació referent a la Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, podeu consultar l’article de l’Informatiu nº 301 (pàg. 1 i pàg. 2), fet pel Gabinet Tècnic del CAATEEB.

 

Per poder visualitzar correctament els impresos cal disposar de la versió 7.0 de l'aplicació Adobe Reader. El podeu descarregar de forma gratuïta:

 Adobe Reader (Enllaç extern)