16/11/2009

Visat de seguretat

Us recomanem consultar el nou Document a l'Abast nº 34, que recull allò més bàsic a tenir en compte en el procés de fer una aprovació d’un Pla de Seguretat i Salut.  Aquest DB, ha estat coordinat i produit per l'Àrea Tècnica del CAATEEB. 

 

 

Codi

 

Nom 

Imprès

Català

Imprès

castellà

 COR1-09 Designació de coordinador de seguretat en fase d'execució i/o projecte

[+]

[+]

 APS1-09 Acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut de un o més coordinadors, amb la mateixa titulació d'A, AT i/o EE.

[+]

[+]

 APS2-09 Acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut, amb coordinació compartida amb un tècnic d'una altre titulació.

[+]

[+]

 APS3-09 Informe d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a obres amb l'Administració (Obra Oficial).

[+]

[+]

 APS4-09

Acta d’aprovació del Pla de seguretat i salut de la Direcció Facultativa (sense coordinació).

DF compartida amb un tècnic d'una altre titulació.

[+]

[+]

 APS5-09

Acta d’aprovació del Pla de seguretat i salut de la Direcció Facultativa (sense coordinació).

DF amb la mateixa titulació d'A, AT i/o EE.

[+]

[+]

 LLI1-09 Llibre d’incidències

[+]

[+]

 

INFORME

 

PREGUNTES-RESPOSTA 

 CFS1-09 Comunicació final de la coordinació de seguretat i salut

[+]

[+]

 

 

Descripció dels codis

  • COR.Designació de coordinador de seguretat en fase d'execució i/o projecte

El full de Designació de coordinador de seguretat és el document on es fa constar que el promotor designa l’arquitecte tècnic com a coordinador i que aquest ho assumeix.

  • APS1. Acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut de un o més coordinadors, amb la mateixa titulació d'A, AT i/o EE.

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l'acta, tot i que és molt recomanable. Aquest model correspon a l'imprès que pot utilitzar l'arquitecte tècnic quan fa de coordinador.

  • APS2. Acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut, amb coordinació compartida amb un tècnic d'una altre titulació.

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l'acta, tot i que és molt recomanable. Aquest model correspon a l'imprès que pot utilitzar quan la coordinació és compartida amb altre titulat (arquitecte o enginyer).

  • APS3. Informe d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a obres amb l'Administració (Obra Oficial). 

En el cas de les obres oficials, és l’Administració pública qui aprova el Pla de seguretat. El coordinador de seguretat en fase de projecte d’obra o, en el seu defecte, la direcció facultativa ha d’elaborar un informe que es lliurarà a l’Administració, juntament amb el Pla de seguretat, per a la seva aprovació. Aquest model d'informe correspon a l'imprès que pot utilitzar el coordinador. No és obligatori visar l'informe, tot i que és molt recomanable.

  • APS4. Acta d’aprovació del Pla de seguretat i salut de la Direcció Facultativa (sense coordinació). DF compartida amb un tècnic d'una altre titulació.

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l'acta, tot i que és molt recomanable. Aquest model correspon a l'imprès que pot utilitzar quan qui aprova és la Direcció Facultativa.

  • APS5. Acta d’aprovació del Pla de seguretat i salut de la Direcció Facultativa (sense coordinació). DF amb la mateixa titulació d'A, AT i/o EE.

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l'acta, tot i que és molt recomanable. Aquest model correspon a l'imprès que pot utilitzar quan qui aprova és la Direcció Facultativa.

  • LLI. Llibre d’incidències

El Llibre d’incidències és obligatori i ha d’estar a l’obra, juntament amb el Pla de seguretat. Serveix per anotar els incompliments de les mesures de seguretat i la seva custòdia correspon al coordinador de seguretat o, en el seu defecte, a la direcció facultativa.

  • CFS. Comunicació final de la coordinació de seguretat i salut

Document per certificar l’acabament de la intervenció com a coordinador de seguretat en fase d’execució d’obra i, així, acotar la responsabilitat de l’obra viva. No és un document obligatori, però sí recomanable. 

Per poder visualitzar correctament els impresos cal disposar de la versió 7.0 de l'aplicació Adobe Reader. El podeu descarregar de forma gratuïta: 

 Adobe Reader (Enllaç extern)