7/6/2022

Visat d'obra


Direcció Facultativa = Director d’Obra (DO) + Director d’Execució d’Obra (DEO)

​El Director d’Obra (DO)

​És l’agent que, formant part de la direcció facultativa (la formen ell i el director d’execució d’obra), dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte, la llicència i altres autoritzacions. 

El Director d’Execució d’Obra (DEO)

​És l’agent que, formant part de la Direcció Facultativa (la formen ell i el director d’obra), dirigeix l’execució material de l’obra, i controla qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat d’allò edificat. 

 

 

Codi

 

Nom

 

Imprès

Català

 

Imprès

Castellà

ASS1-09 Full d’assumeix d'obres i/o permanència

[+]

[+]

LLO1-09 Llibre d’obra de l'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació 

[+]

[+]

Obra que és del CTE 

En el cas d’una Obra que estigui dins de l’àmbit d’aplicació del CTE, en el moment de tramitar el Certificat Final d’Obra, s’haurà de presentar: CFO + AMP (Annex A del CTE) + RCO (Annex B del CTE) + CCQ1 + Llibre d’Ordres i assistències + el CCQ2 per cadascun dels processos constructius de l’Obra.

PCQ1-09

Programa de Control de Qualitat

(l'ha d'emplenar el DEO) 

[+]

[+] 

CCQ2-09

Documentació de seguiment del control del procés costructiu

(l'ha d'emplenar el DEO) 

[+]

[+]

AMP1-09

Modificacions de Projecte

Annex A del CTE

(l'ha d'emplenar el DO)

[+]

[+]

RCO1-09

Relació dels Controls d'Obra i Resultats

Annex B del CTE

(l'ha d'emplenar el DEO)

[+]

 

[+]

 

 

Obra que NO és del CTE

En el cas d’una Obra que NO estigui dins de l’àmbit d’aplicació del CTE, en el moment de tramitar el Certificat Final d’Obra, s’haurà de presentar: CFO + CCQ1 + Llibre d’Ordres i assistències.

 

L’imprès de Certificat de Compliment del Programa de Control de Qualitat (CCQ1), l’ha de redactar i signar el Director d’Execució d’Obra (DEO), en el cas d’utilitzar qualsevol dels materials contemplats en el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya, sobre el control de qualitat de l’edificació.

 

En aquests casos (Obres que NO siguin del CTE), el DEO podrà optar per presentar també l’imprès RCO (on només caldrà emplenar la part de controls de recepció), i també els CCQ2 corresponents.

​Obra que és del CTE  

La documentació a presentar pel DEO en el moment de tramitar el CFO d'una Obra del CTE, es la següent: CFO + AMP (Annex A) + RCO (Annex B) + CCQ1 +Llibre d’Ordres i assistències + CCQ2. 

Obra que NO és del CTE

 La documentació a presentar pel DEO en el moment de tramitar el CFO d'una Obra que NO és del CTE, es la següent: CFO + CCQ1 +Llibre d’Ordres i assistències. 

Descripció dels codis

 •  ASS Full d’assumeix d'obres i/o permanència. Imprès obligatori per visar tots aquells treballs que portin Direcció d’Obra (DO) i/o Direcció d’Execució d’Obra (DEO), permanències en treballs d’obra i assumeix per a la instal·lació de bastides i/o muntacàrregues. Aquest imprès NO és vàlid sense la signatura del tècnic, i la signatura del contractant i/o promotor. Per visar NO cal detallar les superfícies per a cadascuna de les plantes, tot i que cal tenir en compte que hi ha alguns ajuntaments que ho requereixen.

 • LLO Llibre d’obra de l'aparellador, arquitecte tècnic i/o enginyer d'edificació.  El Llibre d’obra de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació, tot i que no és obligatori, es recomana fer-lo servir, per a totes les obres de tècnic únic, per fer les anotacions pertinents de les visites d’obra.  També es recomana, que el llibre estigui signat pel tècnic, pel promotor i pel contractista. 

  Aquest llibre, ha estat creat pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya, per a les direccions de tècnic únic, amb la mateixa finalitat que el Llibre d’ordres en les intervencions de direcció compartida, o sigui, per recollir totes les ordres impartides per la direcció facultativa en el transcurs de l’obra.  Cal sol·licitar-lo a les oficines de visats. 

  S’ha d’adjuntar aquest imprès al llibre original en paper, que es podrà obtenir a les oficines de visats de Barcelona i les Delegacions .
  Aquest imprès cal presentar-lo per a tots aquells treballs de DO + DEO en què el tècnic hagi visat el treball en línia.

 • PCQ Programa de control de qualitat. És obligatori en totes les obres d’edificació.  Aquest imprès recull tots els processos constructius de l’obra, que han de ser objecte de control segons el CTE. Queden inclosos els materials contemplats en el Decret 375/88. 

  El tècnic ha de marcar amb una creu els processos constructius que han de ser objecte de control. 
  Aquest imprès NO és vàlid sense la signatura del tècnic, i es recomana la signatura del contractant i/o promotor.​​

 • CCQ2. Documentació de seguiment de control del procés costructiu.    El CTE diu textualment: “Una vegada finalitzada l’obra, el director d’execució d’obra (DEO) haurà de dipositar la DOCUMENTACIÓ del SEGUIMENT del CONTROL en el Col·legi professional corresponent o, si escau, en l’Administració pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut, a aquells que n’acreditin un interès legítim.”

  El document de seguiment del control de l’obra, NO es visa, és registra i forma part de la documentació a presentar pel DEO (Director d’Execució d’Obra) a l’hora de tramitar el CFO (Certificat final d’Obra), segons el CTE. Aquest CCQ2, haurà d'estar signat pel tècnic.

 • AMP. Modificacions de Projecte (Annex A del CTE) . El director de l’obra (DO) ha d’especificar la relació de modificacions sofertes pel projecte durant el transcurs de l’obra. És OBLIGATORI presentar-lo juntament amb el certificat final d’obra (CFO) com a ANNEX A que indica el CTE.

 • RCO. Relació dels Controls d'Obra i Resultats (Annex B del CTE). Aquest imprès dona compliment al CTE (Part I , Annex II, apartat II.3 punt 3 b) i correspon a l’Annex B que s’ha d’adjuntar amb el Certificat Final d’Obra. Recull tots els controls realitzats (de recepció, execució i obra acabada), sobre els processos constructius especificats al Programa de control de qualitat.  El tècnic ha de marcar amb una creu els controls realitzats, sobre els processos constructius especificats al Programa de control de qualitat. 

Per poder visualitzar correctament els impresos cal disposar de la versió 7.0 de l'aplicació Adobe Reader. El podeu descarregar de forma gratuïta:

 Adobe Reader (Enllaç extern)