Presentació

El Col·legi és avui la millor garantia de defensa dels interessos professionals i treballa perquè la qualitat sigui una realitat que abasti tots els àmbits de la construcció.

​​​​​Garantia de professionalitat i qualitat

El visat del CAATEEB certifica la professionalitat de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació, valida les seves competències d’acord amb la llei i verifica la seva identitat, titulació i habilitació legal i professional. El visat garanteix, en definitiva, la competència i la responsabilitat professional davant del contractant i de l’Administració. 

Amb la implantació de la Llei Òmnibus i l’entrada en vigor del Reial Decret 1000/2010, el visat col·legial ha deixat de ser obligatori en determinats casos per convertir-se en una tramitació voluntària, a decisió del professional o per requeriment del seu client. 

En aquests casos, el professional pot optar per un visat voluntari o bé per un registre col·legial, que servirà per declarar el treball a la Musaat o a la companyia asseguradora pertinent, i complir així amb la obligació legal de cobrir qualsevol actuació professional amb una pòlissa de responsabilitat civil. 

No obstant això, cal tenir en compte les garanties i serveis que ofereix el visat col·legial i que el nou registre col·legial no cobreix. Aquestes garanties i serveis són:

 1. Una garantia per a l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació. El visat valida les teves competències d’acord amb la LOE i certifica la teva identitat, titulació, habilitació legal i professional. A més, és un registre d’encàrrecs professionals (amb valor contractual) i és un mitjà d’ordenació de la professió, defensa les atribucions professionals i de control de l’intrusisme professional.
 2. Una garantia per a l’obra i els seus usuaris finals. El visat verifica que s’elaboren els documents tècnics que calen segons la legislació i que aquests tenen l’estructura i forma definida a la normativa vigent. Aquests s’elaboren d’acord amb els protocols establerts pel Col·legi, a través dels quals el professional deixa constància de la seva qualitat professional.
 3. Una garantia de cobertura de responsabilitats professionals. Amb el visat, el ciutadà té garantia que el professionals disposa d’assegurança de Responsabiliat Civil i que ha elaborat la documentació que cal, i que aquesta  s’arxiva i custodia durants els periòdes de responsabilitat, i el Col·legi podrà certificar sobre el seu contingut per presentar a les administracions, oficis i/o defenses judicials.
 4. Una garantia per l’Administració i altres entitats. El visat dona garanties a l’Administració i a altres entitats que la documentació que es presenta a autoritzacions administratives (llicències d’obres, d’activitats, cedules d’habitabilitat, subvencions, etc) està elaborada per un tècnic que compleix els requisits legals per exercir i que aquesta s’ajusta als protocols regulats i/o acordats amb les administracions.
 5. Amb les noves tecnologies. Mitjançant el visat digital web, és més fàcil seguir el protocol d’actuació professional establert a través del visat i, tramitar telemàticament amb les Administracions. Sense esperes, ni desplaçaments i amb total garantia i confidencialitat.​

Accedeix al document El Visat del CAATEEB, una garantia per al ciutadà 

 Característiques

 • ​​Gestió del tràmit i assessorament. Registrem i validem tota la documentació necessària per acreditar la feina i assessorem en tots els processos derivats de la gestió del tràmit.
 • Mantenim actualitzada la informació referent als treballs i la documentació generada per preservar la cobertura de la responsabilitat civil, i la comuniquem a la companyia d’assegurances (MUSAAT). 

Serveis

 • ​Visat Digital Web Visat a través de la pàgina web del CAATEEB, que fa possible gestionar i tramitar el visat amb total garantia i confidencialitat, alhora que estalvia esperes i desplaçaments. Garanteix la competència professional del col·legiat d’acord amb la LOE i la resta de normativa vigent, i permet visar impresos i documents tècnics en format pdf més àgilment, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc que tingui connexió a Internet (sense necessitat de suport CD), així com el 100% del treballs professionals (incloses les obres oficials), sense límit de PEM.
 • Tramitació digital amb les Administracions públiques Fruit de la participació conjunta del CAATEEB amb les diferents Administracions, ara és possible tramitar i aconseguir íntegrament de forma electrònica, els següents tràmits: Emissió del Certificat d’habitabilitat d’habitatge usat o preexistent, per l’obtenció de la Cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat (segons Decret 55/2009); Sol·licitud de l’Informe d’inspecció tècnica del edificis d’habitatges, per l’obtenció del Certificat d’aptitud de la finca (segons Decret 187/2010) i Sol·licitud de l’Informe d’idoneïtat tècnica per les obres que es realitzin al terme municipal de Barcelona, per l’obtenció de la corresponent Llicència d’obres o Comunicat (segons Ordenança reguladora dels Procediments d’intervenció Municipal en les Obres, publicada en el BOPB el dia 25 de març de 2011).
 • Visat presencial de treballs d’obra, seguretat i altres Garanteix la competència professional del col·legiat d’acord amb la LOE i la resta de normativa vigent. NO queden inclosos els projectes tècnics, ni les documentacions tècniques, que requereixin d’un Informe d’idoneïtat, per les obres que es realitzin al terme municipal de Barcelona (e-llicències), ni tampoc queden incloses les Sol·licituds de l’Informe d’inspecció tècnica del edificis d’habitatges (ITE’s), ja que aquests 2 procediments s’han de tramitar telemàticament.
 • Sol·licitud del Certificat digital i signatura digital Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació que garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi contenen, com, per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc. La signatura digital és un mecanisme de xifrat per autentificar informació digital. El mecanisme utilitzat és la criptografia de clau pública, per això aquest tipus de signatura també rep el nom de signatura digital de clau pública. La signatura digital es pot aplicar a documents electrònics (fitxers, correus electrònics, etc.) i té els mateixos efectes que una de manuscrita. L’objectiu és associar la identitat del signant amb el document.

  Aquesta signatura ofereix més garanties que la manuscrita, ja que permet detectar qualsevol manipulació i està associada matemàticament al contingut del document signat i al signant. La signatura electrònica es genera amb la clau privada del signant (o emissor), i el receptor té la garantia de la identitat de l’emissor perquè pot comprovar la signatura de l’emissor amb la seva clau pública, registrada en un directori públic a l’abast de tothom.

Serveis al col·legiat

Conegueu les Unitats organitzades dins de l’àrea de Serveis al Col·legiat

Direcció de Serveis al Col·legiat:

 • Visats, tramitacions i Centre d’atenció telefònica
 • Atenció Signatura Digital
 • Unitat d’Idoneïtat Tècnica

EQUIP

  Direcció: Sensi Galvez​

Visats, tramitacions i Centre d’atenció telefònica

 • Helena Duran
 • Eva Molins
 • Rocio Nuñez
 • Olga Caparros
 • Meritxell Casas
 • Gina Marieges
 • Ariadna Torrescasana
 • Francesc Xavier Sáenz Salguero
 • Núria Ballano

Atenció Signatura Digital

  Eva Molins

Unitat d’Idoneïtat Tècnica

 • Guillem Cabré
 • Daniel Ramon
 • Montse Leal
 • Ariadna Campins
 • Maria Boladeres
 • Silvia Muros
 • Alexis Moles
 • Cristina Carramiñana
 • Xavier Ventayol

​Horaris del Servei a Barcelona

Visats, tramitacions i Centre d’atenció telefònica

De dilluns a dijous de 9:00h a 17:00h
Divendres de 9:00h a 15:00h
visats@apabcn.cat

Atenció Signatura Digital

De dilluns a dijous de 9:00h a 17:00h*
Divendres de 9:00h a 15:00h.
visatdigital@apabcn.cat

* Servei tancat el mes d'agost

Servei d'Atenció d’Idoneïtat Tècnica

De dilluns a dijous de 9:00h a 17:00h
Divendres de 9:00h a 15:00h
De dilluns a dijous (atenció amb cita prèvia), de 15:00h a 17:00h
idoneitat@apabcn.cat​​

Per resoldre dubtes, i per aclarir incidències dels expedients que teniu en procés de tramitació, demaneu directament pel tècnic encarregat de la validació del vostre expedient, que és qui signa l’informe de validació i incidències que heu rebut.