Visat i Registre, d’altres demarcacions territorials

 

09/02/2011

 

El Col·legi aplica  el  protocol de cooperació recíproca entre els Col·legis (1) , per a la pràctica del registre i/o visat de treballs professionals l’objecte dels quals, radiqui en una demarcació diferent a la nostra corporació.

(1) Excepte en el cas de les demarcacions catalanes, que es visarà/registrarà en el col·legi on el col·legiat sol·liciti.

Aquest protocol, aprovat per l’assemblea del Consejo General de Arquitectura Técnica, s’aplicarà als treballs professionals, el visat dels quals o registre, es sol·liciti en aquest Col·legi, quan aquells radiquin en una altra demarcació territorial.

 

Les despeses de visat i/o registre de la documentació, no tindran variació alguna respecte als actualment vigents en el Col·legi, aplicant-se el mateix quadre de despeses.

 

Visat d’actuacions professionals d’altres demarcacions

 

Pot sol·licitar-se en el Col·legi, el visat de qualsevol actuació professional, encara que l’objecte de la mateixa, radiqui en una altra demarcació.

 

La documentació corresponent als visats sol·licitats, es remetrà immediatament per part del nostre Col·legi, al Col·legi on radiqui l’encàrrec professional, que la retornarà a aquesta Corporació una vegada tramitada, en el termini de dos dies hàbils des de la seva recepció.

 

Passat aquest termini de dos dies, sense que el Col·legi on radiqui l’objecte del treball s’hagués pronunciat respecte al visat de l’actuació professional, aquest Col·legi procediria al visat de la mateixa.

 

Es cobraran les despeses corresponents vigents en el Col·legi de Barcelona.


Registre d’actuacions professionals d’una altra demarcació


Igualment pot sol·licitar-se el registre de qualsevol actuació professional en la nostra Corporació.

 

Els registres es practicaran sobre les notes per encàrrec-pressupost, consignant-se el segell de Registre per aquest Col·legi, que facturarà el servei i lliurarà còpia al col·legiat, procedint, a més, a traslladar la documentació al Col·legi del territori per al seu registre definitiu.

Aquest últim, remetrà directament al col·legiat, còpia del document registrat.


Es cobraran les despeses corresponents vigents en el Col·legi de Barcelona.


Gestió d’assegurança de responsabilitat civil


La gestió de mediació per l’assegurança de responsabilitat civil professional, en els casos en què hagi de notificar-se la intervenció professional a l’entitat asseguradora, es practicarà pel Col·legi on radiqui l’encàrrec professional, i això tant en el visat, com en el registre.


Excepcions al protocol


Amb caràcter excepcional respecte al règim general de territorialitat, els Col·legis podran visar i registrar, treballs professionals l’objecte dels quals, radiqui en una altra demarcació, si aquests treballs, no precisen ser aportats a procediments d’autorització, llicència o comunicació tramitats per les Administracions Públiques (informes, peritatges, taxacions, etc.).

 

 

15/07/2011

 

Simplificació del visat interterritorial: Conveni amb el “Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid”

 

El Col·legi per mitjà del Consell Català, ha subscrit un Conveni de Col·laboració per al Visat i Registre de treballs professionals amb el “Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid”.

 

A través del mateix, qualsevol col·legiat podrà visar o registrar en aquest Col·legi, qualsevol actuació professional que radiqui en l’àmbit territorial del col·legi de Madrid. De la mateixa manera, en aquesta Corporació, qualsevol col·legiat podrà visar o registrar qualsevol treball professional radicat a Catalunya. El Col·legi que rebi la sol·licitud procedirà al visat o registre del treball professional de conformitat amb el procediment, condicions i requisits que tingui implantats, i facturarà el servei aplicant els drets o preus que tingui establerts. Això vol dir que el col·legiat que desitgi visar algun treball professional radicat per exemple a Madrid, a través del Col·legi de Barcelona, abonarà les despeses aprovades pel CAATEEB.

 

Igualment, el Col·legi que visi o registri la intervenció, també gestionarà la declaració de la mateixa davant la Companyia asseguradora que correspongui, facturant la prima complementària, si s’escau.

 

La signatura d’aquest Conveni simplifica la tramitació intercol·legial de visats i registres d’actuacions professionals, i permet seguir gaudint per aquests casos dels avantatges en costos i terminis que el CAATEEB té implantats quan es realitza la tramitació al nostre Col·legi.